Učivo a domáce úlohy


PONDELOK 20.5.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20 - sčítanie a odčítanie troch čísel (v zošite).

SJL    Písmená ĺ, ŕ - čítanie súvislého textu so zameraním na porozumenie a správnu intonáciu.

          s. 57 text Búrka + cv. 3 a 4

          s. 62 cv. 1 slová pod čiarou

          DÚ - naučiť sa čítať celý text Búrka na s. 57

Písanie - písanie slov malými písmenami v zošite

          DÚ - precvičovať doma písanie slov malými písmenami v cvičnom zošite na diktovanie rodičov

PVO  Listy rastlín.

          s. 44 - 45

          DÚ - naučiť sa vlastnými slovami povedať, akú úlohu majú listy a ako delíme rastliny podľa tvaru listov

          (prečítať Moje poznámky na s. 45)


PIATOK 17.5.2019

SJL    Písmeno ä - čítanie súvislého textu.

          Písmená ŕ, ĺ - čítanie slov rôznej náročnosti v didaktických hrách.

          s. 55 text Bábätko

          s. 56 celá

          DÚ - opakovať celý text Bábätko na s. 55

          s. 56 cv. 1 - naučiť sa čítať slová s písmenami ŕ, ĺ

Písanie - nácvik písania písmen ŕ, ĺ v zošite Viem písať 2 s. 22 celá

V ZOŠITE VIEM PÍSAŤ 2, OKREM S. 32, MÁME DOPÍSANÉ VŠETKO. KTO TAK NEMÁ, NECH DOPÍŠE.

PO NAPÍSANÍ PÍSMEN x, X, w, W a q, Q BUDEM ZBERAŤ ZOŠITY NA KONTROLU.


ŠTVRTOK 16.5.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20 - sčítanie a odčítanie troch čísel.

          Sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 - samostatná práca s hodnotením.

SJL    Písmeno ä - čítanie súvislého textu so zameraním na porozumenie a správnu intonáciu.

          Práca s písaným textom.

          s. 55 text Bábätko + cv. 3 (samostatná práca)

          s. 60 celá

          DÚ - naučiť sa čítať celý text Bábätko na s. 55 (čítať 5x)

Písanie - v zošite Viem písať 2 s. 16 ľavá polstrana


STREDA  15.5.2019

SJL    Dvojhláska ô - čítanie súvislého textu.

          Písmeno ä - čítanie slov rôznej náročnosti v didaktických hrách.

          s. 51 text O tom, čo ešte nemôže môj brat

          s. 54 celá

          DÚ - naučiť sa čítať text O tom, čo ešte nemôže môj brat (čítať 5x po .. zrazilo by ťa auto. Kto by chcel, môže 

          sa naučiť čítať celý text.) + naučiť sa čítať slová s ä na s. 54 cv. 1

Písanie - nácvik písania písmena Ä v zošite Viem písať 1 s. 20 a s. 21 slová SVÄTÝ, MÄSIAR, veta MÁM SMÄD,

          písanie slov malými písmenami v malom zošite

MAT  Číselný obor 0 až 20 - sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 (v zošite).

TRIČKÁ, KTORÉ STE PRE DETI OBJEDNALI, MAJÚ DETI V TAŠKE. POPROSÍM DONIESŤ ALEBO POSLAŤ PENIAZE, 

KTO EŠTE NEVYPLATIL. ĎAKUJEM


UTOROK 14.5.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20 - samostatná práca s hodnotením na sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10.

SJL    Dvojhláska ô - čítanie súvislého textu so zameraním na porozumenie obsahu textu a správnu intonáciu.

          s. 51 text O tom, čo ešte nemôže môj brat + cv. 4 (čítať 5x po .. dôležito vysvetľuje:)


PONDELOK 13.5.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20 - sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10.

SJL    Dvojhláska ô - čítanie slov rôznej náročnosti v didaktických aktivitách a hrách.

          s. 50 celá + čítanie a práca s textom O tom, čo ešte nemôže môj brat na s. 51

          DÚ - naučiť sa čítať slová s dvojhláskou ô na s. 50 + naučiť sa čítať časť textu O tom, čo ešte nemôže môj 

          brat (čítať 5x po .. dôležito vysvetľuje:)

Písanie - nácvik písania písmena ô v zošite Viem písať 2 s. 16 celá polstrana


PIATOK 10.5.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20 - sčítanie a odčítanie bez prechodu cez základ 10 (samostatná práca s hodnotením), 

          sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 (v zošite).

SJL    Písmená Dž, dž - čítanie súvislého textu so zameraním na obsah a správnu intonáciu.

          Práca s písaným textom.

          s. 49 text O maškrtnej príšere + cv. 4, 5

          s. 53 text Cestovatelia

          DÚ - naučiť sa čítať celý text O maškrtnej príšere na s. 49 + čítať text Cestovatelia,

          vypracovať s. 53 cv. 4 

PVO  Stonky rastlín.

          s. 42 - 43

          DÚ - naučiť sa vlastnými slovami povedať, akú funkciu má stonka a ako delíme rastliny podľa druhu stonky 

          (prečítať Moje poznámky na s. 43)


ŠTVRTOK 9.5.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20 - precvičovanie sčítania a odčítania troch čísel v malých zošitoch.

SJL    Písmená Dz, dz - čítanie súvislého textu so zameraním na porozumenie obsahu a správnu intonáciu.

          Písmená Dž, dž - čítanie slov rôznej náročnosti v didaktických aktivitách a hrách.

          s. 47 text Písmenko DZ

          s. 48 celá + čítanie textu O maškrtnej príšere na s. 49

          DÚ - naučiť sa čítať druhú časť textu Písmenko DZ na s. 47, slová a vety s písmenom dž na s. 48 cv. 3 + čítať 

          polovicu textu O maškrtnej príšere na s. 49

Písanie - nácvik písania písmena v zošite Viem písať 2 s. 21

ZAJTRA DONIESŤ DO ŠKOLY AJ PRVOUKU.


UTOROK 7.5.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20 - sčítanie troch čísel, slovné úlohy, vyfarbovanie podľa vzoru, porovnávanie, 

          geometrické tvary, priestorové útvary.

          s. 79 celá

SJL    Písmená Dz, dz - čítanie slov rôznej náročnosti v didaktických hrách a aktivitách.

          s. 46 celá, s. 47 cv. 3, 4

          DÚ - naučiť sa čítať slová  písmenom dz a vety v cv. 2 na s. 46 + naučiť sa čítať polovicu textu Písmenko DZ 

          (čítať 5x po .. DZURKO.)

Písanie - nácvik písania písmena dz v zošite Viem písať 2 s. 21

          DÚ - precvičovanie písania slabík DE, TE, NE, LE v slovách v zošite Viem písať 1 s. 25


PONDELOK 6.5.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20 - sčítanie a odčítanie troch čísel, slovné úlohy, porovnávanie, priame a krivé čiary.

          s. 78 celá

SJL    Písmená F, f - čítanie súvislého textu so zameraním na porozumenie obsahu a správnu intonáciu.

          Práca s písaným textom.

          s. 45 text Futbalová lopta + cv. 4

          s. 52 cv. 1, 2

          DÚ - naučiť sa čítať celý text Futbalová lopta na s. 45 (čítať 5x ďalšie dve časti)

Písanie - precvičovanie písania už prebraných veľkých písmen v slovách a vetách v zošite Viem písať 1 s. 19 celá

          a precvičovanie písania písmena f v zošite Viem písať 2 s. 26 - veta Vlaďka fňuká. a slovo ňufák, s. 27 fotí

PVO  Korene rastlín.

          s. 41 celá

          DÚ - naučiť sa Moje poznámky na s. 41


PIATOK 3.5.2019

SJL    Písmená F, f - čítanie slov rôznej náročnosti v didaktických hrách.

          s. 44 cv. 1, 2, 3 + čítanie a práca s textom Futbalová lopta na s. 45

          DÚ - naučiť sa čítať slová na s. 44 cv. 1 + časť textu Futbalová lopta na s. 45 (čítať 5x po .. len to tak fičalo!)

Písanie - nácvik písania písmena F v zošite Viem písať 1 s. 22 a písmena f v zošite Viem písať 2 s. 24

          DÚ - precvičovanie písania písmena F v slove a vetách v zošite Viem písať 1 s. 23 - slovo FEDOR a vety 

          ŽOFIA MÁ FARBY. FILIP MÁ FAGOT.

MAT  Číselný obor 0 až 20 - sčítanie viacerých sčítancov, geometrické tvary, zapisovanie počtu a porovnávanie, 

          slovné úlohy, poradové čísla, dopĺňanie do číselného radu, zmenšovanie a zväčšovanie čísel o daný počet, 

          priame a krivé čiary.

          s. 76 - 77 celé 

          DÚ - s. 77 cv. 4


ŠTVRTOK 2.5.2019

SJL    Písmená G, g - čítanie súvislého textu so zameraním na porozumenie obsahu a správnu intonáciu.

          s. 41 text Gorila

          s. 62 cv. 1 - farebne zakrúžkovať slová, ktoré vieme prečítať

          DÚ - naučiť sa čítať text Gorila na s. 41 (po .. Skákal z konára na konár.) + slová na s. 62 nad čiarou

Písanie - v zošite Viem písať 1 s. 23 slová GUMA, GUNÁR

MAT  Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20, slovné úlohy, porovnávanie, určovanie rozdielu.

          s. 75 celá


UTOROK 30.4.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20 - sčítanie troch sčítancov, odčítanie do 20, priestorové útvary - guľa, kocka, valec, 

          rozklad čísel, priame a krivé čiary.

          s. 74 celá

SJL    Písmená G, g - čítanie slov rôznej náročnosti v didaktických hrách a aktivitách.

          s. 40 cv. 1, 2

          DÚ - čítať slová a vety na s. 40 cv. 1 + naučiť sa čítať časť textu Gorila na s. 41 (po .. GE-PARD.)

Písanie - nácvik písania písmena G v zošite Viem písať 1 s. 22 celá polstrana a písmena g v zošite Viem písať 2

          s. 24 celá polstrana (dokončiť za DÚ)


PONDELOK 29.4.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20 - slovná úloha, sčítanie a odčítanie, priame a krivé čiary.

          s. 73 celá

SJL    Písmená Ch, ch - čítanie súvislého textu so zameraním na porozumenie a správnu intonáciu.

          Práca s písaným textom.

          s. 39 text Mladší brat + cv. 4

          s. 42 cv. 1, 2, 3

          DÚ - naučiť sa čítať celý text Mladší brat na s. 39 (čítať 5x, nie menej)

Písanie - v zošite Viem písať 2 s. 30 celá (dokončiť za DÚ)

PVO  Rastliny. Časti tela rastlín.

          s. 39 - 40

 

PIATOK 26.4.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20 - pravdivý a nepravdivý výrok, zapisovanie počtu, porovnávanie, postupné odčítavanie 

          jednociferných čísel od dvojciferného, slovné úlohy.

          s. 71 celá, s. 72 cv. 1

          DÚ - s. 72 cv. 2, 3, 0

SJL    Písmená Ch, ch - čítanie zložitejších slov v didaktických hrách.

          s. 38 cv. 1, 2, 3

          DÚ - naučiť sa čítať slová s písmenom ch na s. 38 cv. 2, 3 + naučiť sa čítať časť textu Mladší brat (po .. Boj 

          o hračky pokračuje.)

Písanie - nácvik písania písmena CH v zošite Viem písať 1 s. 18 a písmena ch, Ch v zošite Viem písať 2 s. 23 celá

          DÚ - precvičovanie písania písmena CH v slovách a vetách v zošite Viem písať 1 s. 19 celá

          

ŠTVRTOK 25.4.2019

SJL    Dvojhlásky ia, ie, iu - čítanie súvislého textu. Čítanie s porozumením. 

          s. 37 text Kvietok + cv. 5

          DÚ - naučiť sa čítať celý text Kvietok na s. 37

Písanie - v zošite Viem písať 2 s. 31 celá

MAT  Číselný obor 0 až 20 - sčítanie a odčítanie, slovné úlohy, číselný rad.

          s. 80 celá - samostatná práca


STREDA 24.4.2019

SJL    Slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li - opakovanie.

          Dvojhlásky ia, ie, iu - čítanie slov rôznej náročnosti v didaktických hrách.

          s. 35 celá

          s. 36 celá (cv. 4 - samostatná práca)

          DÚ - naučiť sa čítať slová s ia, ie, iu na s. 36 cv. 2 a 4 + naučiť sa čítať časť textu Kvietok na s. 37 (po .. odhodil.)

Písanie - v zošite Viem písať 2 s. 27 celá (okrem slova fotí)

          DÚ - v zošite Viem písať 2 s. 28 celá

MAT  Číselný obor 0 až 20 - sčítanie a odčítanie, sčítanie viacerých sčítancov, porovnávanie, slovná úloha, 

          zväčšovanie čísel o daný počet, postupné odčítavanie, priame a krivé čiary.

          s. 69 - 70 samostatná práca s hodnotením


STREDA 17.4.2019

SJL    Písmená Ň, ň - čítanie súvislého textu.

          Čítanie slov so slabikami de, te, ne, le, di, ti, ni, li. Hra Tajná matematika. Čítanie súvislého textu

          so zameraním na porozumenie obsahu a správnu intonáciu.

          s. 31 celá

          s. 34 celá  (v cv. 3 - písanie slov podľa diktovania: LETO, MALINA, KONÍK, NITE, LODIČKA, NEBO, 

          ANIČKA, TEPLO)

          s. 35 text Rozprávkový svet

          DÚ - opakovať text Dvojčence na s. 31, naučiť sa čítať celý text Rozprávkový svet na s. 35 (čítať 5x)

Písanie - v zošite Viem písať 2 s. 26 celá

           DÚ - v zošite Viem písať 2 s. 29 celá

MAT  Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20, priame a krivé čiary - rysovanie priamych čiar pomocou 

          pravítka, geometrické tvary.

          s. 68 cv. 1, 2, s. 69 cv. 0


UTOROK 16.4.2019

MAT  Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20, porovnávanie.

          s. 67 celá, s. 68 cv. 0

SJL    Písmená Ň, ň - čítanie v slovách rôznej náročnosti v didaktických hrách.

          Čítanie súvislého textu so zameraním na porozumenie obsahu textu a na správnu intonáciu.

          s. 30 celá, s. 31 text Dvojčence

          DÚ - naučiť sa čítať text Dvojčence na s. 31 (čítať 5x)

Písanie - písanie písmena Ň v zošite Viem písať 1 s. 26 a písmena ň v zošite Viem písať 2 s. 25


PONDELOK 15.4.2019

MAT  Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20, zostavovanie príkladov, porovnávanie, o koľko je jedno číslo 

          menšie než druhé - určovanie rozdielu, geometrické tvary.

          s. 66 celá

SJL    Koncovka -ou - čítanie súvislého textu so zameraním na obsah textu a správnu intonáciu.

          Práca s písaným textom.

          s. 29 text Komu patrí, hra Tajná matematika, báseň pod textom + cv. 4

          s. 43 Čo hovoria mamy? + cv. 4

          DÚ - naučiť sa čítať celý text Komu patrí na s. 29 (čítať 5x)

Písanie - písanie slabík DE, TE, NE, LE, DI, TI, NI, LI v slovách v zošite Viem písať 1 s. 27 celá

PVO  Pohyb živočíchov.

          s. 38 celá


PIATOK 12.4.2019

MAT  Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20, vyfarbovanie podľa výsledkov.

          s. 65 celá

SJL    Čítanie slov s koncovkou -ou, čítanie zložitejších slov v didaktických aktivitách a hrách.

          s. 28 cv. 1, 2, 3 - vypracovať podľa zadania

Písanie - písanie slabík DE, TE, NE, LE v slovách v zošite Viem písať 1 s. 25 celá


ŠTVRTOK 11.4.2019

SJL    Písmená Ď, ď - opakovanie učiva.

          s. 26 - 27

MAT  Číselný obor 0 až 20 - sčítanie a odčítanie, porovnávanie.


STREDA 10.4.2019

SJL    Písmená Ď, ď - čítanie súvislého textu so zameraním na porozumenie textu a správnu intonáciu.

          Práca s písaným textom.

          s. 27 text Ďakujem, báseň pod textom + cv. 4

          s. 33 cv. 3 - vyfarbiť správnu možnosť, 4 - napísať písmená písmom Comenia Script

          DÚ - naučiť sa čítať celý text Ďakujem na s. 27 (čítať 5x)

Písanie - písanie slabík DI, TI, NI, LI v slovách v zošite Viem písať 1 s. 24 celá (kto nestihol, dokončí za DÚ)

MAT  Sčítanie a porovnávanie v číselnom obore do 20, priestorové útvary - guľa, valec, kocka.

          s. 64 cv. 3, 4, 5, 0


PONDELOK 8.4.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20 - porovnávanie, o koľko je jedno číslo väčšie než druhé - určovanie rozdielu,

          dopĺňanie druhého zo sčítancov do príkladu, sčítanie v obore do 20 - sčítacie tabuľky.

          s. 62 cv. 2, 3, 4, s. 64 cv. 1, 2

          DÚ - s. 62 cv. 0

SJL    Písmená Ď, ď - čítanie zložitejších slov v didaktických hrách.

          Pokusné čítanie slov so slabikami de, te, ne, le, di, ti, ni, li v didaktických hrách.

          s. 26 cv. 1, 2, 3

          * cv. 2 - dopisovanie chýbajúcich slabík do slov: VÝŤAH, ŤAHÁ, ĎASNO, PODBEĽ

          * cv. 3 - kreslenie obrázkov k slovám

          DÚ - naučiť sa čítať slová na s. 26 cv. 1 + čítať prvých 5 riadkov textu Ďakujem (po .. bábiku.)

Písanie - nácvik písania písmena Ď v zošite Viem písať 1 s. 26 dva riadky - Ď, ĎOBE a nácvik písania písmena ď

          v zošite Viem písať 2 s. 25 tri riadky - ď, Naďa, ďube (dokončiť za DÚ, kto nestihol)

PVO  Potrava živočíchov.

          s. 36 cv. 1, 2, s. 37 cv. 3, 4 + Moje poznámky

          * cv. 1 - pod každým živočíchom obtiahnutím rámika červenou pastelkou označíme obrázky s potravou, 

          ktorou sa daný živočích zvyčajne živí:

          zajac - tráva, listy, semená

          križiak - hmyz

          líška - drobné živočíchy, zajac, kosti, mäso

          veverica - semená, huby, semená šišiek

          DÚ - prečítať Moje poznámky a vedieť povedať vlastnými slovami, čím sa živočíchy môžu živiť, ako nazývame 

          živočíchy, ktoré sa živia lovením a vedieť ich vymenovať.


ŠTVRTOK 4.4.2019

SJL    Písmená Ť, ť - opakovanie učiva.

MAT  Číselný obor 0 až 20 - číselná os, slovné úlohy, poradové čísla, sčítanie a odčítanie do 20, porovnávanie.

          s. 63 cv. 1, 2

          DÚ - s. 63 cv. 3, 4, 0


STREDA 3.4.2019

SJL    Písmená Ť, ť - čítanie súvislého textu, prehĺbovanie učiva.

          s. 25 text Maťko Ťažký

MAT  Číselný obor 0 až 20 - slovné úlohy, sčítanie a odčítanie do 20, geometrické tvary.

          s. 62 cv. 1


UTOROK 2.4.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20 - slovné úlohy, sčítanie a odčítanie, porovnávanie.

          s. 61 celá

SJL    Písmená Ť, ť - čítanie súvislého textu so zameraním na porozumenie obsahu a správnu intonáciu.

          Práca s písaným textom.

          s. 25 text Maťko Ťažký + cv. 3

          s. 32 cv. 1, 2

          DÚ - naučiť sa čítať celý text Maťko Ťažký (čítať 5x), (Bianka a Matúš - naučiť sa čítať polovicu textu)

Písanie - v zošite Viem písať 1 s. 26 tri riadky, v zošite Viem písať 2 s. 25 dva riadky

NEZABUDNITE, TENTO TÝŽDEŇ KORČUĽUJEME VO ŠTVRTOK.


PONDELOK 1.4.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20 - číselný rad, slovná úloha, odčítanie dvojciferného čísla od dvojciferného pomocou 

          rozkladu menšiteľa na desiatku a jednotky, priame a krivé čiary.

          s. 59 - 60 celé

SJL    Písmená Ť, ť - čítanie zložitejších slov didaktických hrách.

          s. 24 cv. 1, 2

          DÚ - naučiť sa čítať vety na s. 24 cv. 1

PVO  Živočíchy. Rozprávanie o živočíchoch, ktoré sú tvarom tela a spôsobom života prispôsobené prostrediu,

          v ktorom žijú. Určovanie rozdielov medzi suchozemskými a vodnými živočíchmi.

          s. 34 - 35 celé


PIATOK 29.3.2019

MAT  Odčítanie dvojciferného čísla od dvojciferného pomocou rozkladu druhého čísla (menšiteľa) na desiatku

          a jednotky.

          s. 58 celá

SJL    Písmená Ľ, ľ - opakovanie. Písaný text.

          s. 21 text Motýľ, s. 23 text Doktori

          DÚ - precvičovať čítanie textu Motýľ + písaného textu Doktori


ŠTVRTOK 28.3.2019

SJL    Písmená Ľ, ľ - čítanie súvislého textu so zameraním na porozumenie obsahu a správnu intonáciu.

          Práca s písaným textom.

          s. 21 text Motýľ + cv. 4

          s. 23 písaný text Doktori

          DÚ - naučiť sa čítať celý text Motýľ (čítať 5x), (Bianka a Matúš - naučiť sa čítať 7 riadkov)

Písanie - v zošite Viem písať 1 s. 28 celá

MAT  Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20, rozklad čísel, porovnávanie, geometrické tvary.

          s. 57 celá - samostatná práca s hodnotením

HUV  - pieseň 


STREDA 27.3.2019

SJL    Písmená H, h - čítanie súvislého textu, didaktická hra, opakovanie.

          Písmená Ľ, ľ - čítanie slov rôznej náročnosti v didaktických hrách.

          Práca s písaným textom.

          s. 19 text Horská služba + cv. 3 Šašovinky

          s. 20 cv. 1, 2, 3

          s. 22 cv. 1, 2

Písanie - precvičovanie písania písmena Ľ v zošite Viem písať 1 s. 26 posledné tri riadky vpravo

          a písmena ľ v zošite Viem písať 2 s. 25 posledné dva riadky vpravo

MAT  Slovné úlohy, priame a krivé čiary, geometrické tvary.

          s. 55 cv. 3, s. 56 cv. 1, 2, 0

DNES UDEĽUJEM POCHVALU ALEXOVI A TADEÁŠOVI ZA AKTIVITU NA HODINE SJL.


UTOROK 26.3.2019

MAT  Slovné úlohy, sčítanie a odčítanie do 20, zmenšovanie čísel o daný počet, porovnávanie.

          s. 54 cv. 1, 2 - druhá tabuľka, 3, s. 55 cv. 1, 2, 4

          DÚ s. 55 cv. 0

SJL    Písmená H, h - čítanie súvislého textu so zameraním na porozumenie a správnu intonáciu.

          s. 19 text Horská služba

          DÚ - naučiť sa čítať text Horská služba (čítať 5x), Bianka a Matúš 7 riadkov, po ... čosi stalo.

Písanie - nácvik písania písmena h v zošite Viem písať 2 s. 15 celá strana (dokončiť za DÚ, kto nestihol)


PONDELOK 25.3.2019

NEZABUDNITE, TENTO TÝŽDEŇ KORČUĽUJEME V STREDU A V PIATOK.

MAT  Slovné úlohy, sčítanie a odčítanie do 20.

          s. 53 cv. 1, 2, 3, 4, s. 54 cv. 2 - prvá tabuľka

SJL    Písmená Ž, ž - čítanie súvislého textu, opakovanie. Hra na detektíva a Tajná matematika.

          Písmená H, h - čítanie slov rôznej náročnosti v didaktických hrách.

          s. 17 - text Čokoláda

          s. 18 cv. 1, 2

          DÚ - naučiť sa čítať slová na s. 18 cv. 1 + opakovať text Čokoláda

Písanie - nácvik písania písmena H v zošite Viem písať 1 s. 16 ľavá polstrana, s. 17 slová HORA a HRAD

PVO  Voda. 

          s. 31, s. 32 cv. 2


PIATOK 22.3.2019

MAT  Slovné úlohy, príklady na sčítanie a odčítanie do 20, porovnávanie, geometrické tvary, poradové čísla.

          s. 52 cv. 2, 3, 4, 5, 6, 0

          s. 53 cv. 0

SJL    Písmeno Ž, ž - čítanie súvislého textu so zameraním na porozumenie a intonáciu. Rozhovor k ilustrácii,

           práca s textom. Hra Tajná matematika a Hra na detektíva.

          s. 17 text Čokoláda + cv. 4

          DÚ - naučiť sa čítať celý text Čokoláda (čítať 5x), Bianka a Matúš len polovicu

Písanie - nácvik písania písmena ž v zošite Viem písať 2 s. 20 celá polstrana vpravo

          DÚ - v zošite Viem písať 2 riadky označené hviezdičkou


ŠTVRTOK 21.3.2019

SJL    Písmená Ž, ž - čítanie slov rôznej náročnosti v didaktických hrách.

          s. 16 cv. 1, 2, 3

          cv. 1 - dopisovanie chýbajúcich slabík do slov: ŽENA, BEŽEC, ŽATVA, ŽUVAČKA, BOŽENA, VEŽA, 

          ŽILINA, ŽIVOT

          DÚ - naučiť sa čítať slová na s. 16 cv. 2 (čítať 5x - každý)

Písanie - nácvik písania písmena Ž v zošite Viem písať 1 s. 20 celá polstrana, s. 21 slová ŽABA, ŽUJE, ŽIVOT 

          (dokončiť za DÚ)

          Pri písaní dodržiavať správny tvar a veľkosť písmen, a tiež medzery medzi slovami (nie príliš veľké).

MAT  Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20, rozklad čísel na desiatky a jednotky, slovná úloha, 

          porovnávanie, dopĺňanie čísel do číselného radu.

          s. 51 cv. 0, s. 52 cv. 1

          s. 51 cv. 1, 2 - samostatná práca s hodnotením


STREDA 20.3.2019

SJL    Písmená Č, č - čítanie súvislého textu, opakovanie.

          s. 15 text Čo doma čítame?

          s. 63 cv. 2, 3

          DÚ - všetci, povinne, aj tí, ktorí text Čo doma čítame? čítali, prečítať 5x! Nie učiť sa naspamäť, ale čítať to,

          čo tam píše! (Najprv čítať slová po slabikách, aj viackrát to isté slovo, a keď mi to pôjde, potom čítam slová

          a vety plynule.)

Písanie - dopisovanie riadkov v zošite Viem písať 2

          DÚ - v zošite Viem písať 2 riadky označené hviezdičkou

MAT  Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného pomocou rozkladu prvého (dvojciferného) čísla na desiatku 

          a jednotky.

          s. 50 cv. 1, 2, 3


UTOROK 19.3.2019

SJL    Písmená Č, č - čítanie súvislého textu so zameraním na porozumenie obsahu.

          s. 15 text Čo doma čítame?

          DÚ - naučiť sa čítať text Čo doma čítame? (čítať 5x)

Písanie - nácvik písania písmena č v zošite Viem písať 2 s. 20 ľavá polstrana

MAT  Sčítanie a odčítanie do 20, slovné úlohy na odčítanie + kontrola, porovnávanie, o koľko je viac, kreslenie 

          jedným ťahom.

          s. 48 cv. 4, 5, s. 49 celá

          DÚ s. 50 cv. 0


PONDELOK 18.3.2019

MAT  Zapisovanie počtu a počítanie príkladov na odčítanie do 20, slovné úlohy na odčítanie do 20 + kontrola, 

          odhadovanie počtu a porovnávanie.

          s. 47 celá, s. 48 cv. 1, 2, 3

          DÚ s. 48 cv. 0

SJL    Práca s písaným textom.

          Písmená Č, č - čítanie slov rôznej náročnosti v didaktických hrách Urob to! a Hra na detektíva.

          s. 13 text Bicykel

          s. 14 cv. 1, 2

          DÚ - naučiť sa čítať slová na s. 14 cv. 1, 2

Písanie - nácvik písania písmena Č v zošite Viem písať 1 s. 7 pravá polstrana

          DÚ - precvičovanie písania písmena Č v slovách a vete v zošite Viem písať 1 s. 9 posledné tri riadky,

          s. 11 veta VČELA LIETA., s. 15 veta DANA UČÍ MIRKU.

PVO  Živá a neživá príroda. Rozprávanie o tom, aký je rozdiel medzi živými a neživými súčasťami prírody.

          Triedenie prírodných objektov na živé, neživé a odumreté na základe znakov a vlastného pozorovania.

          Diskusia so žiakmi o životných prejavoch života rastlín a živočíchov. Hra Áno - nie.

          s. 30 celá


PIATOK 15.3.2019

MAT  Slovné úlohy, porovnávanie, o koľko je viac, počítanie príkladov na sčítanie do 20, určovanie druhého 

          sčítanca, rozklady čísel, sčítacia a odčítacia tabuľka.

          s. 45 cv. 1, 2, 3, 4, 5

          s. 46 cv. 1, 2, 3, 4, 5 - sčítacia tabuľka, 0

          DÚ s. 46 cv. 5 - odčítacia tabuľka

SJL    Písmená D, d - čítanie súvislého textu so zameraním na obsah textu. Práca s písaným textom.

          s. 11 text Moja starká a starký

          s. 12 cv. 1, 2

          DÚ - naučiť sa čítať celý text Moja starká a starký (čítať 5x)

Písanie - nácvik písania písmena d v zošite Viem písať 2 s. 13 celá (kto nestihol, dokončí za DÚ)


ŠTVRTOK 14.3.2019

SJL    Písmená D, d - čítanie slov rôznej náročnosti, čítanie z tabule, didaktická hra.

          s. 10 cv. 1, 2 Hra na detektíva, s. 11 cv. 3 + s. 64 - doplňovačka s tajničkou

          DÚ - naučiť sa čítať slová na s. 10 cv. 2

          Do školy doniesť aspoň jednu obľúbenú knihu.

Písanie - nácvik písania písmena D v zošite Viem písať 1 s. 14 pravá polstrana, s. 15 slovo DOMA a veta DANA UČÍ 

          MIRKU.

MAT  Číselný obor 0 až 20 - slovné úlohy, porovnávanie, počítanie príkladov na sčítanie do 20, odčítacia tabuľka.

          s. 44 celá a s. 45 cv. 0 - samostatná práca

HUV  - pieseň Tri slová

          V utorok, 19.3.2019, budeme mať triedne kolo súťaže Slávik - dovtedy si vybrať a naučiť sa jednu ľudovú 

          pieseň.

        

STREDA 13.3.2019

SJL    Písmená C, c - čítanie súvislého textu, didaktické hry.

          s. 9 text Komora, s. 9 cv. 4 + didaktická hra Autobus

          Prednes poézie.

          DÚ - čítať text Komora

MAT  Priestorové útvary - kocka, valec, guľa, kváder.

          s. 42 celá, s. 43 cv. 1, 0

          s. 43 cv. 2 - samostatná práca


UTOROK 12.3.2019

SJL    Písmená C, c - čítanie súvislého textu so zameraním na porozumenie obsahu.

          s. 9 text Komora

          DÚ - naučiť sa čítať celý text Komora (čítať 5x)

Písanie - nácvik písania písmena c v zošite Viem písať 2 s. 18 celá

MAT  Slovné úlohy, porovnávanie, o koľko viac, poradové čísla, geometrické tvary, sčítacia a odčítacia tabuľka, 

          reťazovka.

          s. 40 cv. 1, 2, s. 41 cv. 1, 2

          DÚ s. 41 cv. 3, 0


PONDELOK 11.3.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20 - riešenie slovných úloh pomocou číselnej osi, počítanie príkladov na sčítanie

          a odčítanie do 20, priraďovanie písmen k výsledkom, dopĺňanie chýbajúcich čísel na číselnej osi, sčítacia 

          tabuľka, priame a krivé čiary.

          s. 39 celá

          s. 40 cv. 3, 4, 5, 0

SJL    Písmená C, c - čítanie slov rôznej náročnosti.

          s. 8 cv. 1, 2, 3

          * cv. 1 - dopisovanie chýb. slabík do slov: SLAMA, VLAKY, SLABÝ, SMOLA, VRABEC, STOJÍ, SKOKAN, VRANA

          * cv. 2 - vyfarbovanie slov, ktoré vieme prečítať + podčiarkovanie slov, ktoré označujú živé tvory

          DÚ  - naučiť sa čítať slová na s. 8 cv. 1, 2 

Písanie - nácvik písania písmena C v zošite Viem písať 1 s. 12 celá ľavá polstrana

           DÚ - precvičovanie písania písmena C v zošite Viem písať 1 s. 13 celá

PVO  Svetlo a tiene. Rozprávanie o tom, kedy sa vytvára a kedy sa nevytvára tieň, kedy sa vytvára dlhší, kratší 

          alebo viac tieňov. Vytváranie záverov o priesvitnosti a priehľadnosti rôznych materiálov na základe skúmania.

          s. 28 - 29 celé

          DÚ - naučiť sa porozprávať vlastnými slovami alebo vedieť odpovedať na otázky o svetle a tieňoch z mojich 

          poznámok na s. 29


PIATOK 8.3.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20 - dopĺňanie číselného radu, príklady na sčítanie do 20, vyfarbovanie výsledku podľa 

          farby kontajnera, priraďovanie písmen k výsledkom - samostatná práca.

          s. 38 celá

SJL  Písmená B, b - opakovanie.

        DÚ - naučiť sa naspamäť báseň (poéziu) alebo úryvok textu nejakej rozprávky (prózu) na ... 

        (do stredy, 13.3.)

Písanie - dopisovanie riadkov v zošite Viem písať 1 po s. 15 (čo treba dopísať, označené hviezdičkou)

Deti dostali na papieri pieseň Tri slová - učiť sa naspamäť.


ŠTVRTOK 7.3.2019

SJL    Písmená B, b - čítanie súvislého textu, čítanie z tabule + didaktické hra.

          DÚ - čítať celý text Oslava (čítať 5x) + slová z cv. 4

Písanie - v zošite Viem písať 1 s. 14 - slovo EMA, s. 16 - SOB, s. 17 - PUSA, SILÁK, SÁRA SOLÍ., PES JE SALÁMU.

MAT   Roklad čísel na desiatku a jednotky, počítanie príkladov na sčítanie do 20, priraďovanie písmen 

           k výsledkom, geom. tvary, poradové čísla, slovné úlohy, porovnávanie, sčítacia tabuľka. 

           s. 36 celá, s. 37 celá (okrem cv. 0)

HUV   - pieseň Tri slová


STREDA 6.3.2019

SJL    Písmená B, b - čítanie súvislého textu. Čítanie rôzne náročných slov v didaktickej hre Šašovinky.

          s. 7 text Oslava, s. 7 cv. 4, 5

          DÚ - naučiť sa čítať celý text Oslava (čítať 5x)

Písanie - dopisovanie riadkov v zošite Viem písať 1

           s. 7 - slovo BUK, s. 8 - LUK, LETO, PÓL, s. 10 - VARÍ, s. 12 - ZUB

MAT   Počítanie príkladov na sčítanie do 20, slovné úlohy, porovnávanie, zisťovanie o koľko je jedno číslo väčšie 

           než druhé, rozklad čísel, počítanie príkladov na sčítanie do 20, poradové čísla.

           s. 34 cv. 3, 4, 5, 0

           s. 35 celá


UTOROK 5.3.2019

SJL    Písmená B, b - čítanie v slovách rôznej náročnosti. Didaktické hry.

Písanie - nácvik písania písmena b v zošite Viem písať 2 s. 17 celá (okrem vety Kde bude dedko?)

MAT  Číselný obor 0 až 20 - príklady na sčítanie a odčítanie do 20, slovné úlohy, priame a krivé čiary, geom. tvary.

          s. 33 celá, s. 34 cv. 1, 2


PONDELOK 4.3.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20 - zapisovanie počtu, počítanie príkladov na sčítanie a odčítanie do 20, slovné úlohy, 

          sčítacia tabuľka, skladanie obrázku z paličiek.

          s. 32 cv. 1, 2, 3, 4

          DÚ s. 32 cv. 5, 0

SJL    Písmená B, b - čítanie rôzne náročných slov v didaktických hrách.

          s. 6 cv. 1, 2, 3

          DÚ s. 6 cv. 3 - naučiť sa čítať vety

Písanie - nácvik písania písmena B v zošite Viem písať 1 s. 5 celá pravá polstrana + s. 6 veta BABA PIJE

PVO  Svetlo a tiene. Rozprávanie o Slnku - hlavnom zdroji svetla, a tiež o ďalších zdrojoch svetla ako sú: plameň, 

           blesk, žiarovka a iné el. zariadenia, ktoré vytvára človek.

           s. 26 - 27 celé


PIATOK 1.3.2019

MAT  Slovné úlohy, znázorňovanie a počítanie príkladov na sčítanie a odčítanie do 20, rovné a krivé čiary.

          s. 31  cv. 1, 2, 3, 4

          DÚ s. 31 cv. 5, 0

SJL    Opakovanie - zisťovanie stavu aktuálnych čitateľských schopností detí.

          s. 4 cv. 1 - vyfarbovanie slov, ktoré vieme prečítať

          DÚ - naučiť sa čítať slová na s. 4 cv. 1 

       

ŠTVRTOK 28.2.2019

SJL    Písmená Š, š - čítanie slov rôznej náročnosti a čítanie textu so zameraním na porozumenie obsahu.

          s. 3 text Škola + cv. 3

          s. 5 cv. 2 (vyfarbiť správne pomenovanie obrázku), 3 (pomenovať obrázok a napísať jeho názov)

          DÚ - naučiť sa čítať celý text Škola + slová z cv. 3

Písanie - v zošite Viem písať 2 s. 9 ľavá polstrana

MAT  Číselný obor 0 až 20 - zapisovanie počtu, počítanie príkladov na odčítanie do 20 v slovných úlohách, 

          zapisovanie počtu geometrických tvarov a porovnávanie, odhadovanie počtu.

          s. 30 cv. 1, 2, 3, 0

HUV  - pieseň Tri slová


STREDA 27.2.2019

SJL    Písmená Š, š - čítanie súvislého textu so zameraním na porozumenie obsahu.

          s. 3 text Škola

          DÚ - naučiť sa čítať text Škola (9 riadkov - čítať 5x) + opakovať slová na s. 2 cv. 2

Písanie - nácvik písania písmena š v zošite Viem písať 2 s. 9 celá polstrana vpravo (kto nestihol, dokončí za DÚ)

MAT  Číselný obor 0 až 20 - zapisovanie počtu, porovnávanie, počítanie príkladov na sčítanie a odčítanie do 20, 

          slovné úlohy, zapisovanie počtu geometrických tvarov.

          s. 29 cv. 1, 2, 3, 4 

          DÚ s. 29 cv. 0


UTOROK 26.2.2019

MAT  Vyfarbovanie, zapisovanie a znázorňovanie počtu, počítanie príkladov na sčítanie a odčítanie do 20, 

          porovnávanie, pokračovanie vo vyfarbovaní podľa vzoru, dopĺňanie správneho znamienka + alebo -.

          s. 28 cv. 1, 2, 3

          DÚ s. 28 cv. 4, 0

SJL    Písmená Š, š - čítanie slov rôznej náročnosti.

          s. 2 cv. 1, 2

          DÚ - naučiť sa čítať slová na s. 2 cv. 2 + slabiky a slová pri písmene Š, š

Písanie - nácvik písania písmena Š v zošite Viem písať 1 s. 18 celá polstrana vpravo (kto nestihol, dokončí za DÚ)


PONDELOK 25.2.2019

MAT  Sčítanie a odčítanie do 20, priraďovanie písmen k výsledkom, porovnávanie, rozklad čísel.

          s. 27 cv. 1, 2, 3, 4, 5

          DÚ s. 27 cv. 6, 0 (+ dokončiť cv. 5 - kto nestihol v škole)

SJL    Čítanie súvislého - opakovanie. Práca s písaným textom.

           s. 77 - text Výlet, s. 79 - text Zima

Písanie - prepis časti písaného textu Zima

PVO   Dni v týždni - opakovanie.


PIATOK 15.2.2019 

MAT  Dopĺňanie čísel v číselnom rade do 20, určovanie rozdielu čísel, príklady na sčítanie a odčítanie do 20 - 

          opravovanie nesprávnych výsledkov, zapisovanie počtu geometrických tvarov a porovnávanie, slovné úlohy.

          s. 26 - celá, s. 25 cv. 1

SJL    Čítanie súvislého textu. Práca s písaným textom.

          s. 77 text Výlet

          s. 79 písaný text Zima

Písanie - precvičovanie písania veľkých písmen v slovách a vetách v zošite Viem písať 1 s. 11 celá

         DÚ - precvičovanie písania malých písmen v slovách v zošite Viem písať 2 s. 4 celá   


ŠTVRTOK 14.2.2019

SJL    Písmená R, r - sluchová syntéza a čítanie slabík so spoluhláskovou skupinou. Hra Tajná matematika

           Hra na detektíva. Čítanie súvislého textu. Práca s písaným textom.

          s. 77 text Výlet + cv. 3

          s. 78 cv. 1 - dokresliť časti snehuliakov, v ktorých sme prečítali slová a vyfarbiť celú stranu podľa vlastnej 

          fantázie

          DÚ - naučiť sa čítať celý text Výlet (prečítať 5x)

Písanie - precvičovanie písania písmena R v slabikách, slovách a vete v pripravenom PL

MAT  Slovná úloha - zápis, výpočet, odpoveď + kontrola, porovnávanie, určovanie rozdielu, reťazovky, dopĺňanie 

          správneho znamienka + alebo -, usporadúvanie čísel od najväčšieho po najmenšie.

          s. 25 cv. 2, 3, 4, 5, 0

HUV  - pieseň Ťuki, ťuki, ťukalo


STREDA 13.2.2019

SJL    Písmená R, r - čítanie zložitejších slov, sluchová syntéza zložitejších slabík.

          s. 76 cv. 2 Tajná matematika + čítanie slabík a slov na s. 77 nad textom

          DÚ - naučiť sa čítať slová na s. 76 cv. 2 a nad textom Výlet

Písanie - nácvik písania písmena r v zošite Viem písať 2 s. 11 celá polstrana vľavo

          DÚ - písanie písmena r v slovách na s. 11 celá polstrana vpravo

MAT  Zapisovanie počtu, sčítanie troch sčítancov, porovnávanie, slovná úloha - zápis, výpočet a odpoveď, 

          počítanie príkladov na sčítanie a odčítanie do 20.

          s. 24 cv. 1, 2, 3, 4


PONDELOK 11.2.2019

MAT  Zapisovanie počtu, sčítanie troch sčítancov, slovná úloha, porovnávanie.

          s. 23 - celá, s. 24 cv. 0

SJL    Čítanie súvislého textu. 

          Písmená R, r - čítanie slov, pokusné čítanie zložitejších slov.

          s. 75 text Zima (druhá polovica)

          s. 76 cv. 1

          DÚ - naučiť sa čítať text Zima (druhú časť čítať 5x) + slabiky a slová na s. 76 cv. 1

Písanie - nácvik písania písmena R v zošite Viem písať 1 s. 8 celá polstrana (dokončiť za DÚ)

PVO  Dni v týždni - rozprávanie o dňoch, ktoré tvoria jeden týždeň. Pracovné dni a víkend, prvý a posledný deň 

          v týždni. Rozprávanie o tom, ktorý deň je dnes, ktorý deň bol včera a ktorý bude zajtra.

          Kalendár a druhy kalendárov.

          s. 24 - 25 celé

          DÚ - naučiť sa vymenovať dni v týždni tak, ako za sebou nasledujú. Vedieť, ktoré dni v týždni sú pracovné 

          a prečo, tiež vedieť, ktoré dni tvoria víkend. Vedieť určiť, ktorý deň je dnes, ktorý bol včera a ktorý bude 

          zajtra. 

          Na budúcu hodinu doniesť rôzne druhy kalendárov - budeme sa o nich ešte rozprávať a urobíme si výstavku.


PIATOK 8.2.2019

MAT  Finančná gramotnosť - Hra na obchod.

          Sčítanie a odčítanie do 20, poradové čísla 1. až 20., usporadúvanie čísel od najmenšieho po najväčšie

          a opačne, porovnávanie, dopĺňanie správneho znamienka + alebo -.

          s. 21 cv. 3, s. 22 - celá

SJL    Písmená Z, z - čítanie súvislého textu, čítanie zložitejších slov v didaktických hrách.

          s. 75 text Zima + cv. 4

          DÚ - naučiť sa čítať text Zima (prvú polovicu prečítať 5x) + cv. 5

Písanie - nácvik písania písmena z v zošite Viem písať 2 s. 19 (ľavá polstrana + na pravej slová koza a Zuza)

          DÚ - v zošite Viem písať 2 s. 19 dokončiť celú stranu (okrem slova zobe)


ŠTVRTOK 7.2.2019

SJL    Opakovanie čítania súvislého textu Nákupy.

          Písmeno Z, z - čítanie v slovách rôznej náročnosti z tabule i učebnice, didaktická hra Tajná matematika,

          Hra na robota, dopĺňanie slabík do slov, dopĺňanie prvého písmena v slove.

          s. 73 cv. 1, 2, 3

         DÚ - naučiť sa čítať slová na s. 73 cv. 2

Písanie - nácvik písania písmena Z v zošite Viem písať 1 s. 12 celá polstrana (okrem slova ZUB)

MAT  Slovná úloha, sčítacie a odčítacie tabuľky, rovné čiary - spájanie bodov pomocou pravítka.

          s. 21 cv. 1, 3, 0

HUV  - pieseň Išla sova na tanec


STREDA 6.2.2019

SJL    Písmeno K, k + čítanie zložitejších slov z tabule a učebnice - opakovanie.

          s. 70 - 72

Písanie - precvičovanie písania písmena k (písanie bez slučky ) v zošite Viem písať 2 s. 14 (polstrana)

          DÚ - písanie písmena k v slovách a vete v zošite Viem písať 2 s. 14 (celá polstrana vpravo)

MAT  Číselný obor 0 až 20 - dopĺňanie čísel a odčítanie na číselnej osi, počítanie príkladov na sčítanie 

          do 20 + kontrola odčítaním, porovnávanie čísel.

          s. 20 - celá, s. 21 cv. 2

Zajtra potrebujeme na matematiku pravítko a hračky, budeme sa hrať na obchod.


UTOROK 5.2.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20 - zapisovanie počtu, počítanie príkladov na sčítanie a odčítanie do 20, 

          kreslenie geometrických tvarov, porovnávanie, určovanie rozdielu, určovanie počtu bodiek 

          a vyfarbovanie podľa výsledku.

          s. 19  - celá

SJL    Pokusné čítanie zložitejších slov v did. aktivitách a hrách.

          s. 72 cv. 1, s. 73 cv. 2 - vyfarbiť správne pomenovanie, 3 - napísať názvy

          DÚ - naučiť sa čítať slová na s. 72 cv. 1 (čítať 5x)

Písanie - nácvik písania písmena k v pripravenom PL (domáca úloha)


PONDELOK 4.2.2019

MAT  Počítanie príkladov na sčítanie a odčítanie s prechodom i bez prechodu cez základ 10, porovnávanie, 

          sčítacia tabuľka.

          s. 17 cv. 4, s. 18 - celá

SJL    Čítanie súvislého textu a čítanie slov so zatvorenou slabikou.

          s. 71 text Nákupy + s. 72 cv. 1 (vyfarbovanie slov, ktoré vieme prečítať)

          DÚ - naučiť sa čítať druhú časť textu Nákupy (čítať 5x!) + slová v cv. 3

PVO  Deň - časti dňa. Rozprávanie podľa obrázkov, ako vyzerá jeden deň žiaka. Vyfarbovanie políčok so symbo-

          lom podľa toho, v ktorej časti dňa sa dané povolanie vykonáva. Rozprávanie o tom, čo sa deje na oblohe

          v čase medzi východom a západom slnka, a tiež medzi západom slnka a jeho východom.

          s. 22 - celá, s. 23 úloha 4

          DÚ - vedieť porozprávať podľa obrázkov, ako vyzerá jeden deň žiaka + s. 23 úloha 5

         

ŠTVRTOK 31.1.2019

SJL    s. 71 - čítanie súvislého textu Nákupy + cv. 3

          DÚ - naučiť sa čítať text Nákupy (6 riadkov - čítať 5x!)

MAT  Čís. obor 0 až 20 - sčítanie a odčítanie, určovanie súčtu a rozdielu v sčítacej a odčítacej tabuľke, zapisovanie 

          počtu geometrických tvarov a porovnávanie.

          s. 17 - celá, okrem cv. 4


STREDA 30.1.2019

SJL    Písmená K, k - čítanie v slovách rôznej náročnosti, pokusné čítanie zložitejších slov.

          s. 70 cv. 1 - doplňovačka, 2 - Šašovinky

          DÚ - naučiť sa čítať slová na s. 70 (prečítať 5x)

Písanie - nácvik písania písmena K v zošite Viem písať 1 s. 7 celá polstrana (okrem slova BUK)

MAT  Sčítacie tabuľky - práca na tabuli.


UTOROK 29.1.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20 - dopĺňanie číselného radu, zapisovanie počtu, dopĺňanie počtu a počítanie príkladov 

          na sčítanie do 20, porovnávanie, určovanie súčtu v sčítacej a určovanie rozdielu v odčítacej tabuľke.

          s. 16 - celá

SJL    Čítanie súvislého textu + opakovanie.

          s. 68 - 69 celé


PONDELOK 28.1.2019

MAT  Počítanie príkladov na sčítanie do 20 - sčítavanie celej desiatky a jednotiek, porovnávanie, číselný rad,  

          rovné a krivé čiary - kreslenie jedným ťahom + príklady na tabuli.

          s. 15 - celá

SJL    Čítanie súvislého textu.

          s. 69 text Mama, tato a my + cv. 3

          DÚ - naučiť sa čítať druhú časť textu až do konca (doma prečítať 5x) + cv. 3 (niektoré deti nevedeli, ako sa 

          volajú ich rodičia - moja mamka sa nevolá mamka, ani Mojko apod.)

Písanie - precvičovanie písania písmena T v slovách a vetách v zošite Viem písať 1 s. 6 (okrem vety BABA PIJE.)

PVO   Čas - meranie času pomocou vyrobeného kyvadla. Žiak vie, že pohyb kyvadla tam a späť je 1 kmit, že viac 

           kmitov znamená dlhšie trvanie a menej kmitov trvanie kratšie. Tiež vie, že kyvadlá s rovnakým závažím, 

           ale s rôznou dĺžkou nití, nekmitajú rovnako - kyvadlo, ktoré ma dlhšiu niť kmitá pomalšie, než kyvadlo,

           ktoré má niť kratšiu - to kmitá rýchlejšie.

           Hodiny a druhy hodín - rozprávanie. Žiak vie, že čas meriame hodinami a vie vymenovať niekoľko druhov

           hodín.

           s. 21 - celá

           DÚ - do zošita nakresliť niekoľko druhov hodín (min. 3 druhy)


PIATOK 25.1.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20 - sčítavanie na číselnej osi, zapisovanie počtu, počítanie príkladov na sčítanie do 20, 

          dopĺňanie druhého sčítanca, vyfarbovanie podľa vzoru.

          s. 13 cv. 2, 3 a s. 14 celá

          DÚ - v malom zošite

SJL    Písmená T, t - čítanie súvislého textu, pokusné čítanie zložitejších slov.

          s. 69 text Mama, tato a my

          DÚ - naučiť sa čítať text Mama, tato a my (iba prvú časť - 8 riadkov prečítať 5x!) + opakovanie

Písanie - nácvik písania písmena t v zošite Viem písať 2 s. 2 celá polstrana + slovo teta


ŠTVRTOK 24.1.2019

SJL    Práca s písaným textom - čítanie  textu Milá Maja na s. 67.

          Písmená T, t - čítanie v slovách rôznej náročnosti, pokusné čítanie zložitejších slov a výrazov.

          s. 68 cv. 1, 2

Písanie - nácvik písania písmena T v zošite Viem písať 1 s. 4 celá polstrana (kto nestihol, dokončí za DÚ)

MAT  Číselný obor 0 až 20 - dokresľovanie do daného počtu, zapisovanie počtu, rozklad čísel na desiatky

          a jednotky, počítanie príkladov na sčítanie do 20, dopĺňanie čísel na číselnej osi.

          s. 12 cv. 1, 2, 3 a s. 13 cv. 1, 4, 0

HUV  - pieseň Bude zima, bude mráz


STREDA 23.1.2019

SJL    Práca s písaným textom - čítanie.

          s. 67 text Milá Maja!

          DÚ - naučiť sa čítať text Milá Maja!

Písanie - precvičovanie písania písmen P a p v slovách a vetách v pripravenom PL

MAT  Zapisovanie počtu desiatok a jednotiek, počítanie príkladov na sčítanie do 20, porovnávanie.

          s. 11 - celá, s. 12 cv. 4, 0

          DÚ - v malom zošite

PVO  s. 19 a 21 Čas. Meranie času (tlieskaním, zakresľovaním, počítaním a pomocou vyrobeného kyvadla) pri vyko-

          návaní rôznych činností - zaznamenávanie údajov do tabuľky.

          s. 19 úloha 3, 4 

          s. 21 úloha 7 - vyrobenie kyvadla, 8 - odhadovanie počtu kmitov a skutočný počet kmitov pri vykonávaní 

          rôznych činností

          DÚ - vyrobiť si vlastné kyvadlo a na budúcu hodinu priniesť do školy


UTOROK 22.1.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20, rozklad čísel, dopĺňanie číselného radu, porovnávanie, kreslenie geom. tvarov.

          s. 10 cv. 1, 3, 0

          DÚ s. 10 cv. 2 - ozdobiť strechu geometrickými tvarmi

SJL    Práca s písaným textom.

          s. 66 cv. 1 - prepisovanie slov písmom Comenia Script

          s. 66 cv. 2 - kreslenie obrázkov k slovám


PONDELOK 21.1.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20, porovnávanie, rozklady čísel, sčítanie a odčítanie do 10, priraďovanie písmen k výsled-

          kom, rovné a krivé čiary - kreslenie jedným ťahom.

          s. 9 cv. 2, 0

          s. 9 cv. 1, 3, 4, 5 - samostatná práca s hodnotením

SJL    Písmená P, p - opakovanie.

          s. 64 - 65

Písanie - precvičovanie písania písmen P a p v slovách v pripravených PL (kto nedokončil, dokončí za DÚ).

PVO   - dnes sme nemali, budeme mať v stredu


PIATOK 18.1.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20, dopĺňanie čísel na číselnej osi, zapisovanie počtu a porovnávanie, usporadúvanie čísel 

          od najmenšieho po najväčšie.

          s. 8 - celá

SJL    Písmená P, p - čítanie súvislého textu, sluchová syntéza náročnejších typov slabík, čítanie náročnejších slov.

          s. 65 čítanie slabík a slov pri obrázku, čítanie textu Mama, Pavlína a pes

          DÚ - naučiť sa čítať text Mama, Pavlína a pes (doma prečítať 5x)

Písanie - nácvik písania písmena p v zošite Viem písať 2 s. 6 celá polstrana (dokončiť za DÚ)


ŠTVRTOK 17.1.2019

SJL    Písmená Y, y, ý - opakovanie čítania slov a súvislého textu.

          s. 62 - 63

          Písmená P, p - čítanie slabík a slov, pokusné čítanie zložitejších slov didaktických hrách.

          s. 64 cv. 1, 2 - Tajná matematika

          DÚ - naučiť sa čítať slová na s. 64 cv. 2

Písanie - nácvik písania písmena P v zošite Viem písať 1 s. 4 prvé tri riadky (posledné dva riadky za DÚ)

MAT  Číselný obor 0 až 20, dopĺňanie čísel na číselnej osi, rozhodovanie o vete, či je pravdivá alebo nie, 

          zapisovanie a porovnávanie čísel, usporadúvanie čísel od najmenšieho po najväčšie.

          s. 7 cv. 2, 3, 4

          DÚ s. 7 cv. 0 (vajíčková úloha)

Nezabudnite: dnes RZ - konzultačné hodiny v čase od 15:00 do 17:00 hod.


STREDA 16.1.2019

SJL    Písmená Y, y, ý - čítanie slov, čítanie súvislého textu.

          s. 62 cv. 2 Tajná matematika

          s. 63 text Syn + cv. 3

          DÚ - naučiť sa čítať text Syn (druhú časť od hviezdičky)

MAT  Číselný obor 0 až 20, porovnávanie, usporadúvanie čísel od najmenšieho po najväčšie, dopĺňanie čísel

          do číselného radu, kreslenie priamych a krivých čiar, zapisovanie počtu geometrických tvarov.

          s. 6 cv. 2, 3, 4, 5, 0

          s. 7 cv. 1


UTOROK 15.1.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20, zapisovanie počtu, porovnávanie, usporadúvanie čísel od najväčšieho po najmenšie 

          a opačne, počítanie príkladov na sčítanie a odčítanie do 10, priraďovanie písmen k výsledkom.

          s. 5 - celá, s. 6 cv. 1

SJL    Písmená Y, y, ý - čítanie súvislého textu, čítanie slov, ktoré obsahujú spoluhláskovú skupinu, v did. hrách.

          s. 63 - text Syn + cv. 3

          DÚ - naučiť sa čítať text Syn (čítať 5x po hviezdičku)

Písanie - nácvik písania písmena y v zošite Viem písať 2 s. 7 (celá polstrana okrem slova tety - dokončiť za DÚ)

Každý text, ktorý sa majú deti naučiť, čítať doma 5x ! Včera na hodinu SJL, okrem dvoch dievčat, nebol

pripravený nikto!!


PONDELOK 14.1.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20, dopĺňanie číselného radu, zapisovanie počtu, porovnávanie, priame čiary.

          s. 4 celá

SJL    s. 60 - 61 opakovanie

          Písmená Y, y, ý - čítanie slabík a slov, sluchová syntéza slabiky so spoluhláskovou skupinou, pokusné čítanie 

          slov, ktoré obsahujú spoluhláskovú skupinu, v didaktických hrách.

          s. 62 cv. 1, 2 - Šašovinky

Písanie - nácvik písania písmena Y v zošite Viem písať 1 s. 2 celá polstrana

PVO  s. 18 - 19 Čas. Žiak vie, že čas stále plynie a vie to uviesť na príkladoch z rastlinnej a živočíšnej ríše, vie 

          navrhnúť vlastný spôsob merania časového úseku.


PIATOK 11.1.2019

MAT  Číselný obor 0 až 20, zapisovanie počtu, znázorňovanie zapísaného počtu, porovnávanie,

          usporadúvanie čísel od najmenšieho po najväčšie, vyfarbovanie podľa vzoru + príklady na odčítanie

          s prechodom cez základ 10.

          s. 3 celá + práca na tabuli

          DÚ - doma precvičovať príklady na odčítanie s prechodom cez základ 10,

                   napr.: 13 - 9 = ...

                   Najprv prečítať celý príklad 13 - 9 =

                   Potom: 9 mám a do 13 mi treba (hovorí a na prstoch ukazuje: ukáže prvý prst a povie 10, 

                 druhý prst 11,  tretí prst 12, štvrtý prst 13) 4 (lebo ukázal štyri prsty) a zapíše číslicu 4

                   13 - 9 = 4

SJL    Didaktická hra, čítanie slov v šlabikári, vyfarbovanie vhodného slova k obrázku, pomenovanie obrázka 

          a napísanie názvu veľkými písmenami.

          s. 60 - 61 celé

          DÚ - naučiť sa čítať slová na s. 60 cv. 1

        

ŠTVRTOK 10.1.2019

SJL    Písmená N, n - čítanie súvislého textu, hra Tajná matematika.

          s. 59 celá - Ujo Milan + Ivovi dal opicu + 4 cv.

          DÚ - naučiť sa čítať text Ujo Milan + Ivovi dal opicu

Píanie - precvičovanie písania písmena N a n v slovách a vetách v pripravenom PL (dokončiť za DÚ)

MAT  Číselný obor 0 až 20, odčítanie s prechodom cez základ 10 - práca na tabuli (príklady 14 - 8 = , 

          17 - 9 = , 12 - 6 =, ...)

          DÚ - doma precvičovať podobné príklady ako napísané vyššie (deti vedia ako)

Poprosím rodičov tých detí, ktoré ešte nedoniesli peniažky za fotky a tričká, aby tak urobili čo najskôr alebo

do konca budúceho týždňa. Ďakujem     


STREDA 9.1.2019

SJL    Písmená N, n - čítanie slabík a slov. Pokusné čítanie slov, ktoré obsahujú slabiku so spoluhláskovou 

          skupinou. Hra na detektíva, hra Tajná matematika.

          s. 58 cv. 1, 2, 3 + hra na tabuli

Písanie - precvičovanie písania písmena N a n v pripravenom PL (dokončiť za DÚ - poznačené).

          DÚ - čítať slabiky a slová na s. 58

MAT  Číselný obor 0 až 20, farebné vyznačovanie jednotiek a desiatok v číslach.

          s. 2 - celá


UTOROK 8.1.2019

MAT  Opakovanie učiva + číselný obor 0 až 20, sčítanie a odčítanie do 10, dopĺňanie číselného radu.

          s. 1 - celá

SJL    Opakovanie učiva - s. 56, 57


ŠTVRTOK 20.12.2018

SJL    s. 58 - opakovanie

MAT   - opakovanie

OBLEČENIE NA BESIEDKU DONIESŤ DO ŠKOLY UŽ ZAJTRA RÁNO.


STREDA 19.12.2018

SJL    Písmená N, n - čítanie slabík a slov, čítanie slov, sluchová syntéza slabiky so spoluhláskovou 

          skupinou.

          s. 58 cv. 1, 2

Písanie - nácvik písania písmena N v zošite Viem písať 1 s. 10 a písmena n v zošite Viem písať 2 s. 10

MAT  - číslený obor 0 - 10, počítanie príkladov na sčítanie a odčítanie do 10, porovnávanie, dopĺňanie 

          číselného radu vzostupne a zostupne


UTOROK 18.12.2018

MAT  s. 79 celá

SJL    s. 56 - 57 opakovanie


PONDELOK 17.12.2018

MAT  s. 78 celá

SJL    Písmená V, v - čítanie súvislého textu.

          s. 56 - 57 opakovanie

Písanie - dopisovanie písmen, slabík a slov v zošitoch Viem písať 1 a Viem písať 2.

PVO   - opakovanie


PIATOK 14.12.2018

MAT  s. 77 celá - číselný obor 0 - 10, zapisovanie počtu paličiek číslicami, príklady na sčítanie do 10, skladanie 

          písmen z daného počtu paličiek, skladanie geometrických tvarov z paličiek, zapisovanie a porovnávanie 

          počtu, skladanie čísel

SJL   Písmená V, v - čítanie súvislého textu, sluchová syntéza slabiky so spoluhláskovou skupinou, pokusné čítanie 

         slov so spoluhláskovou skupinou v didaktických hrách.

         s. 57 - čítanie textu Sova

         s. 57 cv. 3 - vyfarbovanie hračiek so slovami, ktoré vieme prečítať

         DÚ - naučiť sa čítať text Sova

Písanie - dopisovanie PL


ŠTVRTOK 13.12.2018

SJL    Písmená V, v - čítanie slabík a slov, sluchová syntéza slabiky so spoluhláskovou skupinou.

          Pokusné čítanie slov so spoluhláskovou skupinou v didaktických hrách.

          s. 56 cv. 1, 2 - Hra na robota, Hra na detektíva

          DÚ - čítanie slabík a slov na s. 56

Písanie - nácvik písania písmena V v zošite Viem písať 1 s. 10 (okrem slova VARÍ) a písmena v v zošite 

          Viem písať 2 s. 12 len polovica strany (okrem slova von + posledný riadok)

MAT  s. 76 celá - číselný obor 0 - 10, počítanie príkladov na sčítanie do 10


STREDA 12.12.2018

SJL    Práca s písaným textom.

          s. 55 cv. 2 čítanie textu Mama

          s. 55 cv. 3 - prepisovanie slov nie tlačeným písmom, ale písmom Comenia Script

          DÚ - čítať text Mama a slová z cv. 3

Písanie - dopisovanie PL

MAT  s. 75 celá - číselný obor 0 - 10, počítanie príkladov na sčítanie a odčítanie do 10, vyfarbovanie políčok podľa 

          výsledku, zostavovanie príkladov na + a -, porovnávanie, vypočítať, o koľko je jedno číslo z dvojice väčšie, 

          ako to druhé, dopĺňanie jedného zo sčítancov, dopĺňanie správneho znamienka + alebo -


UTOROK 11.12.2018

MAT  s. 74 celá - číselný obor 0 - 10, príklady na sčítanie a odčítanie do 10, porovnávanie, o koľko je jedno číslo 

          menšie, ako to druhé

SJL    s. 54 cv. 1 práca s písaným textom

Písanie - práca v PL


PONDELOK 10.12.2018

MAT  s. 73 celá - číselný obor 0 - 10, dokresľovanie do daného počtu, porovnávanie, počítanie príkladov

          na sčítanie a odčítanie - dopĺňanie jedného zo sčítancov

SJL    Písmená U, u, Ú, ú - opakovanie čítania slabík a slov, ktoré obsahujú zatvorenú slabiku, čítanie súvislého

          textu.

          s. 52 opakovanie, s. 53 Malá Jula

          s. 53 Mama varí..., s. 53 cv. 3 čítanie slabík a vyfarbovanie slov, ktoré vieme prečítať

          DÚ - čítať Mama varí + slová z cv. 3

Písanie - písanie slabík, slov a viet v PL (dokončiť za DÚ a priniesť do školy)

PVO  s. 16 - 17 Zdravie. Vedieť, čo škodí zdraviu. Vedieť, že je potrebné si umývať ruky a starať sa o čistotu tela.

          Vedieť, kedy je potrebné navštíviť lekára, ako sa správať pri návšteve u lekára a v lekárni.


PIATOK 7.12.2018

MAT  s. 71 cv. 3, 0 - počítanie príkladov na sčítanie a odčítanie do 10, porovnávanie, kreslenie obrázka 

          z geometrických tvarov

          s. 72 celá - dokresľovanie geom. tvarov do daného počtu, porovnávanie, počítanie príkladov 

          na sčítanie a odčítanie do 10 - dopĺňanie jedného zo sčítancov, poradové čísla

SJL    Písmená U, u, Ú, ú - čítanie slabík a slov, precvičovanie čítania slov, ktoré obsahujú zatvorenú slabiku, 

          sluchová syntéza zatvorenej slabiky so spoluhláskovou skupinou.

          s. 53 Malá Jula - čítanie textu + čítanie slabík, slov a textu z tabule

          DÚ - naučiť sa čítať text Malá Jula

Písanie - precvičovanie písania U, u, Ú, ú v slabikách a slovách v pripravenom PL (dokončiť za DÚ)


ŠTVRTOK 6.12.2018

SJL    Písmená U, u, Ú, ú - čítanie slabík a slov, precvičovanie čítania slov, ktoré obsahujú zatvorenú slabiku, 

          sluchová syntéza slabiky so spoluhláskovou skupinou.

          s. 52 cv. 2 + čítanie slabík a slov z tabule

          DÚ - naučiť sa čítať slová s. 52 cv. 2

Písanie - nácvik písania malého u, ú v zošite Viem písať 2 s. 5 - celá polstrana (kto nestihol, dokončí za DÚ)

MAT  s. 69 cv. 2, 3, 4, 5 - rozklad čísla 10, porovnávanie, usporadúvanie čísel od najväčšieho po najmenšie 

          a opačne

          s. 70 celá - zapisovanie počtu a porovnávanie, počítanie príkladov na sčítanie a odčítanie do 10


STREDA 5.12.2018

SJL    s. 50 - 51 Písmená S, s - opakovanie a skúšanie čítania slov a textu.

          Písmená U, u, Ú, ú - čítanie slabík a slov.

          s. 52 cv. 1

Písanie - nácvik písania veľkého U, Ú v zošite Viem písať 1 s. 3 - celá polstrana

MAT  s. 68 celá - podľa pokynov, v cv. 3 písanie číslic písmom Comenia Script

          s. 69 cv. 1, 0


UTOROK 4.12.2018

MAT  s. 66 celá - číselný obor 0 - 9, priama a krivá čiara, príklady na sčítanie a odčítanie do 9 - dopĺňanie 

          jedného zo sčítancov, porovnávanie

          s. 67 celá - číselný obor 0 - 10, určovanie počtu geometrických tvarov a zapisovanie číslicami, 

          práca s tabuľkou

SJL    Písmená S, s - čítanie súvislého textu, čítanie slov, ktoré obsahujú zatvorenú slabiku.

          s. 51 - opakovanie textu Samo a cukríky

          s. 51 - čítanie textu Eva mala...

          DÚ - opakovať prvý text, druhý sa naučiť čítať 

         s. 51 cv. 3 vyfarbiť slová, ktoré vieme prečítať

Písanie - nácvik písania malého s v zošite Viem písať 2 s. 6 - celá polstrana (kto nestihol dokončiť,

          dokončí za DÚ)


PONDELOK 3.12.2018

MAT  s. 64 cv. 3, 4, 0

          s. 65 celá

SJL    s. 50 Písmená S, s - pokusné čítanie zatvorenej slabiky v dvojslabičných slovách.

          s. 50 cv. 1, 2 - opakovanie

          s. 51 - rozprávanie o obrázku, čítanie súvislého textu Samo a cukríky

          DÚ - naučiť sa čítať text Samo a cukríky

Písanie - nácvik písania písmena O v zošite Viem písať 1 s. 16 (celá polstrana, okrem slova SOB) - kto nestihol 

          dokončiť, dokončí za DÚ

PVO  s. 14-15  Hmat - koža. Vedieť identifikovať zmysel - hmat a k nemu prislúchajúci zmyslový orgán - kožu.

          Vedieť vysvetliť význam kože pre život človeka. Vedieť, že orgány hmatu sú rozmiestnené po celom tele 

          a v koži a sú zodpovedné za jej citlivosť.


PIATOK 23.11.2018

MAT  s. 63 celá, s. 64 cv. 1 - porovnávanie, sčítanie a odčítanie do 9, dopĺňanie číselných radov, usporadúvanie

          čísel od najväčšieho po najmenšie a opačne, určovanie najväčšieho a najmenšieho čísla a zostavovanie 

          príkladov na odčítanie do 9

          s. 64 cv. 2 - samostatná práca s hodnotením

          DÚ - v malom zošite sčítacie pyramídy a reťazovky

SJL    Písmená O, o, ó - čítanie slov a viet. Práca s textom na tabuli - vyhľadávanie a vyfarbovanie 

          písmen O, o, ó, Hra na robota - delenie slov na slabiky, určovanie počtu slabík a písmen v slovách.

          s. 48 cv. 3 Hra na detektíva

          s. 49 celá - čítanie viet, vyfarbovanie vhodného slova k obrázku

          DÚ - naučiť sa čítať slová s. 48 cv. 3, vety na s. 49 + čítať slová s. 49 cv. 4

Písanie - nácvik písania písmena o v zošite Viem písať 2 s. 8, okrem slov los a pole + v PL

          DÚ - kto nedokončil písanie písmena o a neodovzdal PL, dokončí doma

                - v malom zošite precvičovanie písania slov z už prebraných písmen

Pri písaní dbáme na medzery medzi slabikami a slovami.


ŠTVRTOK 22.11.2018

SJL    s. 47 opakovanie čítania viet a slov

          s. 48 Písmená O, o, ó - čítanie slabík a slov, čítanie slov so zatvorenou slabikou.

          s. 48 cv. 1, 2

Písanie - precvičovanie písania písmen J, j v slabikách a slovách

          - nácvik písania písmena O v zošite Viem písať 1 celá polstrana + v PL

          DÚ - precvičovanie písania písmena O v PL

MAT  s. 62 celá - príklady na odčítanie do 9, kontrolovanie a opravovanie nesprávnych výsledkov

          v príkladoch, dopĺňanie správneho znamienka + alebo -, zapisovanie počtu

          DÚ s. 62 cv. 0 (vajíčková úloha) - podľa zadania


STREDA 21.11.2018

SJL    Čítanie slov a viet z učebnice a z tabule.

          s. 47 - vety pri obrázku, pod čiarou

          s. 47 cv. 4, 5 - podľa pokynov v učebnici

Písanie - nácvik písania písmena j v zošite Viem písať 2 s. 5 + v PL

          DÚ - v zošite Viem písať 2 s. 5 posledné dva riadky v PL riadky vyznačené hviezdičkou

MAT  s. 61 celá - príklady na sčítanie a odčítanie do 9, dokresľovanie do daného počtu, porovnávanie


UTOROK 20.11.2018

MAT  s. 60 celá - zapisovanie počtu bodkami a číslicami, vyfarbovanie ceruziek a zapisovanie poradia, rozklad 

          čísel, príklady na sčítanie a odčítanie do 9

          DÚ - s. 60 cv. 5

SJL    Písmená J, j - čítanie slabík, slov a viet.

          s. 46 cv. 3 - vyfarbovanie písmen, ktoré vieme prečítať

          s. 47 - čítanie čierno-červených viet

Písanie - precvičovanie písania písmena J v pracovnom liste

          DÚ - v pracovnom liste riadky vyznačené hviezdičkou

Pri písaní slabík dbáme na medzery medzi slabikami a slovami.


PONDELOK 19.11.2018

MAT  s. 58 celá - zapisovanie počtu bodkami, porovnávanie, dokresľovanie, aby bolo vždy po 9

          s. 59 celá - zapisovanie počtu bodkami, kreslenie 9-tich rybičiek, písanie číslice 9 a iných, 

          pokračovanie v postupnosti

SJL    Písmená J, j - čítanie slabík a slov, pokusné čítanie slov so zatvorenou slabikou.

          s. 46 cv. 1, 2

Písanie - nácvik písania písmena J v zošite Viem písať 1 s. 5 celá polstrana (okrem slabiky JU)

          DÚ - precvičovať čítanie slabík a slov s. 46 + na kartičkách (slabiky a slová s písmenom J)

                - precvičovať písanie písmena J vo veľkom zošite s. 12

PVO  s. 13 Čuch - nos, chuť - jazyk. Vedieť identifikovať zmysel - čuch a k nemu prislúchajúci zmyslový 

          orgán - nos. Vedieť identifikovať zmysel - chuť a k nemu prislúchajúci zmyslový orgán - jazyk. 

          Vedieť vysvetliť význam nosa a jazyka pre život človeka.


PIATOK 16.11.2018

MAT  - číselný obor 0 až 9, nácvik písania číslice 9 v zošite Viem písať 1 s. 33

          s. 57 celá - dokresliť, aby bolo vždy 9, vyfarbiť vždy 9, počet zapísať bodkami

          DÚ - v malom zošite rozklad čísel

SJL    Práca s písaným textom - s. 45 

          s. 45 cv. 2 prepísať slová veľkými písmenami písmom Comenia Script

Písanie - precvičovanie písania už prebraných písmen v PL

          DÚ - písanie písmen, slabík a slov v PL (riadky vyznačené hviezdičkou)


ŠTVRTOK 15.11.2018

SJL    Čítanie súvislého textu. Práca s písaným textom.

          s. 43 - opakovanie čítania

          s. 44 cv. 1  - rovnakou farbičkou vyfarbiť kvety so slabikami, ktoré rovnako znejú

Písanie - precvičovanie písania už prebraných písmen v PL

          DÚ - písanie písmen, slabík a slov v PL (riadky vyznačené hviezdičkou)

MAT  s. 56 celá - dopĺňanie číslic, správneho znamienka + alebo -, zapisovanie počtu, 

          počítanie príkladov na sčítanie a odčítanie do 8, porovnávanie


STREDA 14.11.2018

SJL    - čítanie slabík, slov a viet z tabule

          - čítanie súvislého textu s. 43 čierno-zelené vety

          s. 43 cv. 3 čítanie a vyfarbovanie slov

          DÚ - čítať čierno-zelené vety na s. 43, opakovať s. 42 - 43

                 - deti dostali na papieri Sľub prváka - do pondelka naučiť sa naspamäť

MAT  s. 55 celá - vyfarbiť daný počet kruhov, doplniť čísla a vypočítať príklady na sčítanie a odčítanie do 8

           DÚ - v malom zošite príklady na odčítanie do 8

Zajtra písomka - len príklady na odčítanie do 8.


UTOROK 13.11.2018

MAT  s. 54 celá - zapisovanie a porovnávanie počtu, zapisovanie a počítanie príkladov 

          na sčítanie a odčítanie podľa obrázkov

          DÚ - v malom zošite vypracujú iba tí žiaci, ktorí neurobili včera

SJL    Písmená I, i, Í, í - čítanie súvislého textu, sluchová syntéza zatvorenej slabiky.

          s. 42 cv. 2 Hra na detektíva, s. 43 čítanie červeno-čiernych viet pod obrázkom

          DÚ - s. 43 čítanie červeno-čiernych viet

Písanie - nácvik písania písmena i, í vo Viem písať 2 s. 3

          DÚ - precvičovanie písania písmena i v zošite Viem písať 2 s. 3 posledné dva riadky

                + precvičovanie písania písmen v malom zošite


PONDELOK 12.11.2018

MAT  s. 52 cv. 4

          - nácvik písania číslice 8 na tabuli + v zošite Viem písať 1 s. 32 (3 riadky)

          s. 53 celá - odhadovanie počtu, porovnávanie, rozklad čísel, číselný rad

          DÚ - precvičovanie písania číslice 8 s. 32 posledné dva riadky

                - v malom zošite príklady na sčítanie a odčítanie do 7

Zajtra bude písomka - len príklady na sčítanie do 7.

SJL    s. 40-41 opakovanie čítania

          s. 41 cv. 3 vyfarbiť slová, ktoré vieme prečítať

          s. 42 Písmená I, i, Í, í - čítanie slabík a slov, sluchová syntéza zatvorenej slabiky

          s. 42 cv. 1, 2 - Hra na robota, Hra na detektíva

Písanie - nácvik písania veľkého I v zošite Viem písať 1 s. 2 prvé tri riadky

          DÚ - v zošite Viem písať 1 s. 2 posledné dva riadky

PVO  s. 12 Sluch - ucho. Vedieť identifikovať zmysel - sluch a k nemu prislúchajúci zmyslový orgán - ucho.

          Vedieť vysvetliť význam ucha pre život človeka a zásady starostlivosti o sluch.


PIATOK 9.11.2018

MAT  - matematická rozcvička na tabuli - príklady na sčítanie a odčítanie do 7, rozklad čísel

          s. 49 cv. 4, s. 51 celá, s. 52 cv. 1, 2, 0 - podľa pokynov

SJL    s. 40 - 41 L, l - opakovanie čítania

          - čítanie slov po slabikách z tabule

          s. 41 cv. 3 - čítanie slov po slabikách

          DÚ - precvičovať čítanie na s. 40 - 41

Písanie - precvičovanie písania malého e na tabuli

          DÚ - vo veľkom zošite s. 8 a 9 písanie L, l po dva riadky

          (iné písmená nepísať, len to, čo je poznačené)

          Malé zošity z písania a matematiky sú v škole, deti ich dostanú v pondelok.


ŠTVRTOK 8.11.2018

SJL    s. 40, 41 - opakovanie čítania slabík, slov a viet + slabiky a slová na tabuli

          s. 41 - čítanie textu TATO LÁME...

          - dúhové písmeno L, l, precvičovanie písania písmena l na tabuli

          DÚ s. 40, 41 DOMA OPAKOVAŤ ČÍTANIE L, l - SLABIKY, SLOVÁ, VETY !

                s. 41 - čítanie zeleno-čiernych viet po slabikách s pomocou rodičov

MAT  s. 49 cv. 1, 2, 3, 0 - podľa pokynov

          s. 50 celá - podľa pokynov

HUV  - pieseň Kováč kuje, mechy duje


STREDA 7.11.2018

SJL    s. 40 Písmená L, l - čítanie súvislého textu, sluchová syntéza zatvorenej slabiky.

          s. 40 cv. 2 Hra na detektíva, spájanie slabík do slov

          s. 41 - rozprávanie o obrázku, čítanie viet pod obrázkom po slabikách

Písanie - nácvik písania veľkého L v zošite Viem písať 1 s. 8 (po LUK) a nácvik písania 

          malého l v zošite Viem písať 2 s. 3

          DÚ - v zošite Viem písať 2 posledné tri riadky

MAT  s. 48 cv. 4, 5, 0 - usporiadať čísla od najmenšieho po najväčšie, nakresliť menej 

          rýb ako 7, zapísať a porovnať, príklady na sčítanie a odčítanie do 7


UTOROK 6.11.2018

MAT  s. 47 celá - zapísať počet číslicou, dokresliť, aby bolo sedem a zapísať počet, príklady na sčítanie a odčítanie 

          do 7, postupnosť čísel

          s. 48 cv. 1, 2, 3 - doplniť číselný rad, porovnať, zapísať počet a porovnať


PONDELOK 5.11.2018

MAT  s. 46 celá - počet zapísať bodkami, nakresliť 7 zámkov, písanie číslice 7, pokračovať v postupnosti

SJL    s. 39 - opakovanie celej strany + text na tabuli

          s. 40 Písmená L, l - čítanie slabík a slov, rozprávanie o obrázku

          s. 40 cv. 1 - pomenovať obrázky, povedať slová po slabikách, vyfarbiť okienko so správnou slabikou

Písanie - v zošite Viem písať 2 s. 2 - nácvik písania malého e

          DÚ - Viem písať 2 s. 2 - riadky vyznačené zelenou hviezdičkou + veľký zošit s. 6

PVO  s. 11 Zrak - oko. Vedieť identifikovať zmysel - zrak a k nemu prislúchajúci zmyslový orgán - oko.

          Vedieť vysvestliť význam oka pre život človeka a zásady starostlivosti o zrak.

           

PIATOK 26.10.2018

MAT  s. 44 celá - určiť počet geom. tvarov, zapísať, porovnať, príklady na sčítanie a odčítanie do 6

          s. 45 celá - číslica 7, dokresliť počet predmetov, aby ich bolo spolu 7, zapísať poradie

          DÚ - precvičovať písanie číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7

                 - precvičovať počítanie príkladov na sčítanie a odčítanie do 7, rozklad čísel, počítanie čísel 

                 vzostupne a zostupne

SJL    s. 39 - čítanie viet s čierno-zelenými slabikami aspoň 3x (po slabikách - komu to pôjde, tak prečíta 

          plynule celé slová)

          s. 39. cv. 3 - prečítať po slabikách, potom spojiť slabiky a prečítať celé slovo

                            - vyfarbiť slová, ktoré vieme prečítať

          DÚ - čítanie celej strany 39

                - precvičovanie písania písmen, ktoré sme doteraz preberali (A, a, á, M, m, E)


ŠTVRTOK 25.10.2018

SJL    s. 39 Písmená E, e, é - čítanie slov a viet.

          - vymýšľanie slov začínajúcich sa na hlásku E, e, a tiež slov, v ktorých sa 

          nachádza hláska e - Hra na robota (slabikovanie)

          - čítanie slabík a slov, v ktorých sa nachádza písmeno E, e, é (na tabuli)

          - rozprávanie o obrázku, čítanie viet pod obrázkom po slabikách

Písanie - v zošite Viem písať 1 s. 1 - nácvik písania veľkého E 

          DÚ - v zošite Viem písať 1 s. 1 - riadky označené zelenou hviezdičkou 

          (posledné 3 riadky) + v malom zošite

MAT  s. 43 cv. 3 - počet kamienkov vo vrecúšku alebo počet bodiek v štvorčeku 

          zapísať číslicou, príklady vypočítať

          - nácvik písania číslice 7 v zošite Viem písať 1 s. 32

          DÚ - precvičovanie písania číslice 7 v zošite Viem písať 1 s. 32 - posledné 

          3 riadky + v malom zošite rozklad čísel


STREDA 24.10.2018

SJL    s. 38 Písmená E, e, é - čítanie slabík a slov (aj na tabuli). Hra na postreh.       

          s. 38 cv. 1 pomenovať obrázky, vyslabikovať ako robot, prvé dve písmená napísať 

          do rámčekov

          s. 38. cv. 2 - prečítať slabiky, rovnako znejúce slabiky vyfarbiť rovnakou farbou

Písanie - kto nemal v zošite Viem písať 2 s. 1 dokončené a, dokončí za DÚ 

          (poznačené zelenou hviezdičkou).

          DÚ - v malom zošite precvičiť predpísané písmená

MAT  - písali sme písomku (žiaci, ktorí neboli v škole, budú písať, keď prídu)

          s. 42 celá - číslica 0, pokračovať v postupnosti

          s. 43 cv. 1 - kamienky vyjadrujúce rovnaký počet vyfarbiť rovnakou farbou

          s. 43 cv. 2 - na kamienky doplniť bodky, počet zapísať číslami

          s. 43 cv. 0 - vypočítať príklady

V piatok potrebujeme na VYV hnedú vlnu (takú, akou sa pletú svetríky).


UTOROK 23.10.2018

MAT  s. 41 celá - zapísať počet bodkami aj číslami, dokresliť daný počet koláčov, 

          doplniť znamienka >, < alebo =

          - nácvik písania číslice 0

          DÚ - v malom zošite

Zajtra bude písomka - sčítanie a odčítanie do 6, porovnávanie, dopĺňanie číselného radu, rozklad čísel.

SJL    Písmená M, m - práca s textom na tabuli

          - nácvik písania malého m

          DÚ v zošite Viem písať 2 s. 1 - písanie malého m (len riadky vyznačené zelenou 

          hviezdičkou).

          Malé zošity z písania ostali v škole.


PONDELOK 22.10.2018

MAT  s. 40 cv. 4, 5 - rozklad čísel

        s. 40 cv. 0 - vymyslieť úlohy k obrázku

          - príklady na sčítanie a odčítanie do 6, porovnávanie čísel - práca na tabuli

SJL    - čítanie slabík, slov, viet - práca na tabuli

Písanie - nácvik písania veľkého M na prefotenom papieri, 

          v zošite Viem písať 1 - veľké M, vybodkované M a prvý riadok (viac nie)

          DÚ - precvičovanie veľkého M na prefotenom papieri

PVO  s. 10 Zmysly človeka - rozprávanie o zmysloch človeka

          - vedieť pomenovať 5 základných zmyslov človeka a im prislúchajúce zmyslové 

          orgány 


PIATOK 19.10.2018

MAT  s. 38 cv. 4 pokračovať v postupnosti

          s. 39 celá - poradové čísla, počítanie čísel vzostupne a zostupne, príklady 

          na sčítanie a odčítanie, kreslenie jedným ťahom

          s. 40 cv. 1, 2, 3 - dolniť poradie čísel

          V zošite Viem písať 1 s. 31 - číslice 5 a 6 (dokončiť riadky vyznačené červenou 

          bodkou).

SJL    - spájanie slabík do slov, čítanie slov, čítanie viet - práca na tabuli

Písanie - precvičovanie písania malého a, á

Poprosím rodičov, aby aj doma s deťmi aktívne precvičovali správne písanie písmen

a číslic písmom Comenia Script podľa písaniek Comenia Script 1 a 2, ktoré sme už 

doteraz prebrali. Ďakujem.


ŠTVRTOK 18.10.2018

MAT  - nácvik písania číslice 6 

          s. 38 cv. 1, 2, 3, 0

        DÚ - precvičovanie písania číslice 6 na prefotenom papieri (riadky vyznačené 

          červenou bodkou)

SJL    s. 37 čítanie slov po slabikách, čítanie prvých viet

          s. 37 cv. 3 - rovnako znejúce slová vyfarbiť rovnakou farbou

Písanie - nácvik písania malého a, á na prefotenom papieri,

          v zošite Viem písať 2 s. 1 - malé a, á

          DÚ - precvičovanie písania malého a, á na prefotenom papieri (riadky 

          vyznačené červenou bodkou)


STREDA 17.10.2018

SJL    s. 36 cv. 2 Hra na detektíva

          s. 37 - čítanie prvých viet

Písanie zajtra dostanú deti aj druhý zošit Viem písať 2, aby sme naraz preberali písanie 

          veľkých aj malých písmen abecedy

          DÚ - v malom zošite precvičovať písanie písmena A

MAT  s. 37 celá - sčítanie a odčítanie do 5, dopĺňanie znamienok + a -, porovnávanie čísel, 

          dopĺňanie číselného radu

          V zošite Viem písať 1 s. 30 - číslice 3 a 4 (dokončiť riadky vyznačené červenou bodkou)

          DÚ - v malom zošite príklady na sčítanie a odčítanie


UTOROK 16.10.2018

MAT  s. 36 cv. 1, 2sčítanie a odčítanie do 5, výsledky zapísať bodkami

          s. 36 cv. 3 - vypočítať a výsledky zapísať číslicou

          DÚ s. 36 cv. 0 - vyfarbiť, určiť počet geometrických tvarov a porovnať

          V zošite Viem písať 1 s. 29 - číslice 1 a 2 (dokončiť riadky vyznačené červenou 

          bodkou).

SJL    s. 36 Písmená M, m - čítanie slabík, čítanie prvých slov

          s. 36 cv. 1 - vedieť správne označiť minimálne slabiku ma

Písanie: v zošite Viem písať 1 s. 1 - písmeno A (dokončiť za DÚ)


PONDELOK 15.10.2018

MAT  s. 34 cv. 1, 2, 4 

          s. 35 celá - rozklady čísel

SJL    s. 35 - opakovanie celej strany. Hádanky s písmenom A. Písmená A, a, Á, á. 

          Pokusné čítanie slov. 

Písanie - nácvik písania písmena A. DÚ - precvičovať písanie písmena A písmom Comenia Script.

PVO  s. 8 Moja rodina - vedieť určiť členov rodiny vo vzťahu k sebe, vedieť, akú funkciu plnia členovia 

          rodiny, vedieť prejaviť úctu k rodičom, starým rodičom

          DÚ s. 9 cv. 3 - vytvoriť rodostrom svojej rodiny, nalepiť do prázdnych miest na strome fotografie 

          členov rodiny alebo ich nakresliť + podľa zadania 3. a, b dole


PIATOK 12.10.2018

MAT  s. 33 celá - príklady na sčítanie a odčítanie do 4, porovnávanie čísel

SJL    - práca v pripravenom PL, vyhľadávanie a vyfarbovanie písmena A, a, Á, á

Kreslím tvary - kvetina, motýľ (47-48), DÚ s. 49


ŠTVRTOK 11.10.2018

SJL   - precvičovanie učiva, práca v PL, práca s vystrihnutými kartičkami

Kreslím tvary - srdce, strom, plot, dáždnik (kto nedokončil dáždnik - za DÚ)

MAT s. 31 cv. 3 - písanie číslice 4 písmom Comenia Script

          s. 32 celá + práca v pripravených PL

HUpieseň Bola babka


STREDA 10.10.2018

MAT  s. 29 - písanie číslice smom Comenia Script, s. 29 cv. 0

          s. 31 cv. 1, 2, 4

          Nácvik písania číslice 4 písmom Comenia Script.

          DÚ - PL s nácvikom písania číslice 4.

SJL    Práca v pracovnom liste: hra na robota - slabikovanie slov, určovanie prvej slabiky v slove 

          a vyfarbenie správnej slabiky.

Kreslím tvary - šaty, pavučina, dom - strecha


UTOROK 9.10.2018

MAT  s. 29 cv. 1, 2, 4

          s. 30 - celá

          Nácvik písania číslice 3 písmom Comenia Script.

          DÚ - PL s nácvikom písania číslice 3.

SJL    - dnes sme s učebnicou nepracovali

Zajtra šlabikár nepotrebujeme, budeme pracovať v PL.

Kreslím tvary - šálka, had a vlny na mori (kto nedokončil vlny - dokončí za DÚ)


PONDELOK 8.10.2018 

MAT  s. 27 cv. 3 - písanie číslice 2 písmom Comenia Script, s. 27 cv. 0

           s28 celápočet geometrických tvarov zapísať už číslicami 1 a 2 (nie bodkami)

                           - písanie znamienka plus (+)

                           - úlohy na sčítanie

SJL    s. 35 cv. 3, 4, 5 Písmená A, a, Á, á. Pokusné čítanie slov.

          s. 35 cv. 3 - naučiť sa čítať: jahody a maliny,...

          s. 35 cv. 4 - pred písmená A zapísať písmená v takomto poradí: M, S, L, K, T, D, V, B, P, H

                            - prečítať písmená, spojiť do slabiky: M A = MA, S A = SA,...

         s. 35 cv. 5 - spojiť písmená do slabiky - prečítať slabiku, spojiť ďalšie dve písmená do slabiky 

                               prečítať slabiku, prečítať obidve slabiky a nakoniec spojiť obidve slabiky do slova -

                               prečítať celé slovo: M A = MA  M A = MA               L A = LA  T A = TA

                                                                          MA             MA                        LA            TA

                                                                                 MAMA                                     LATA

          s. 35 Naučiť sa čítať celú stranu tak, ako sme to čítali v škole.

Kreslím tvary - mesiac, snehuliak, slimák (kto nedokončil slimáka - dokončí za DÚ)

PVO  s. 7 Cesta do školy - vedieť pomenovať významné orientačné body v blízkosti školy. 

          Používať pojmy: kde, tu, tam, vpravo, vľavo, hore, dole, vpredu, vzadu. Vedieť povedať 

          zjednodušenú adresu školy a adresu svojho bydliska.


PIATOK 5.10.2018

MAT  s. 25 cv. 3, 0 - písanie číslice 1 písmom Comenia Script

          s. 26 celá - dopísať chýbajúcu číslicu 1, nakresliť predmet, na ktorom je napísaná číslica 1

          s. 27 cv. 1, 2, 4 - podľa pokynov

          DÚ - PL s nácvikom písania číslice 2 písmom Comenia Script

SJL    s. 34 cv. 1, 2  Písmená A, a, á - poznávanie a čítanie malých tlačených písmen.

Kreslím tvary - mrak, krhlička, kaktus - dokončiť za DÚ

V pondelok doniesť kartičky so slabikami.


ŠTVRTOK 4.10.2018

SJL    s. 32, 33 - čítanie otvorených slabík a prvých slov

Kreslím tvary - lukostrelec, traktor, hrebeň, tričko - dokončiť za DÚ

MAT  s. 25 cv. 1, 2, 4 - podľa pokynov

          DÚ - PL (pracovný list) s nácvikom písania číslice 1 písmom Comenia Script


STREDA 3.10.2018

SJL    s. 32 cv. 1 - spájanie hlások do slabík, pokusné čítanie otvorených slabík a prvých slov

          s. 33 cv. 2 - spájanie hlások do slabík, čítanie slabík a prvých slov (všetci, okrem 5-tich žiakov,  

          boli individuálne vyskúšaní, a musím napísať, že im to šlo celkom pekne)

          DÚ - precvičovať spájanie hlások do slabík, pokúšať sa čítať slabiky a prvé slová

Kreslím tvary - hviezdy, okná, stena - kto nestihol, dokončí za DÚ

MAT  s. 24 cv. 1, 2, 3 - určovanie počtu do 6, porovnávanie znamienkami < , > , =

          DÚ s. 24 - vypracovať úlohy za čiarou


UTOROK 2.10.2018

MAT  s. 23 cv. 1 - geometrické tvary, určovanie počtu

          DÚ s. 23 cv. 0 - zapísať počet bodkami a porovnať

SJL    s. 31 cv. 3, 4, 5 - pokusné čítanie prvých slov, poznávanie veľkých písmen (s využitím 

         nápovedných obrázkov)

Kreslím tvary - margarétky a čertíci


PONDELOK 1.10.2018

MAT  s. 22 cv. 1, 2, 3 - geometrické tvary

          DÚ s. 22 cv. 0 - dokresli obrázok

SJL    s. 30 cv. 1, 2 - pokusné čítanie slabík a slov, iba po slabikách

Kreslím tvary - rybka a strecha

PVO  s. 6 Moja trieda - vedieť porozprávať o obrázku, pomenovať predmety, ktoré sa

          v triede nachádzajú, používať slová: vpravo, vľavo, hore, pod,...