Učivo a domáce úlohy


PIATOK 14.12.2018

MAT  s. 77 celá - číselný obor 0 - 10, zapisovanie počtu paličiek číslicami, príklady na sčítanie do 10, skladanie 

          písmen z daného počtu paličiek, skladanie geometrických tvarov z paličiek, zapisovanie a porovnávanie 

          počtu, skladanie čísel

SJL  Písmená V, v - čítanie súvislého textu, sluchová syntéza slabiky so spoluhláskovou skupinou, pokusné čítanie 

        slov so spoluhláskovou skupinou v didaktických hrách.

        s. 57 - čítanie textu Sova

        s. 57 cv. 3 - vyfarbovanie hračiek so slovami, ktoré vieme prečítať

        DÚ - naučiť sa čítať text Sova

Písanie - dopisovanie PL


ŠTVRTOK 13.12.2018

SJL    Písmená V, v - čítanie slabík a slov, sluchová syntéza slabiky so spoluhláskovou skupinou.

          Pokusné čítanie slov so spoluhláskovou skupinou v didaktických hrách.

          s. 56 cv. 1, 2 - Hra na robota, Hra na detektíva

          DÚ - čítanie slabík a slov na s. 56

Písanie - nácvik písania písmena V v zošite Viem písať 1 s. 10 (okrem slova VARÍ) a písmena v v zošite 

          Viem písať 2 s. 12 len polovica strany (okrem slova von + posledný riadok)

MAT  s. 76 celá - číselný obor 0 - 10, počítanie príkladov na sčítanie do 10


STREDA 12.12.2018

SJL    Práca s písaným textom.

          s. 55 cv. 2 čítanie textu Mama

          s. 55 cv. 3 - prepisovanie slov nie tlačeným písmom, ale písmom Comenia Script

          DÚ - čítať text Mama a slová z cv. 3

Písanie - dopisovanie PL

MAT  s. 75 celá - číselný obor 0 - 10, počítanie príkladov na sčítanie a odčítanie do 10, vyfarbovanie políčok podľa 

          výsledku, zostavovanie príkladov na + a -, porovnávanie, vypočítať, o koľko je jedno číslo z dvojice väčšie, 

          ako to druhé, dopĺňanie jedného zo sčítancov, dopĺňanie správneho znamienka + alebo -


UTOROK 11.12.2018

MAT  s. 74 celá - číselný obor 0 - 10, príklady na sčítanie a odčítanie do 10, porovnávanie, o koľko je jedno číslo 

          menšie, ako to druhé

SJL    s. 54 cv. 1 práca s písaným textom

Písanie - práca v PL


PONDELOK 10.12.2018

MAT  s. 73 celá - číselný obor 0 - 10, dokresľovanie do daného počtu, porovnávanie, počítanie príkladov

          na sčítanie a odčítanie - dopĺňanie jedného zo sčítancov

SJL    Písmená U, u, Ú, ú - opakovanie čítania slabík a slov, ktoré obsahujú zatvorenú slabiku, čítanie súvislého

          textu.

          s. 52 opakovanie, s. 53 Malá Jula

          s. 53 Mama varí..., s. 53 cv. 3 čítanie slabík a vyfarbovanie slov, ktoré vieme prečítať

          DÚ - čítať Mama varí + slová z cv. 3

Písanie - písanie slabík, slov a viet v PL (dokončiť za DÚ a priniesť do školy)

PVO  s. 16 - 17 Zdravie. Vedieť, čo škodí zdraviu. Vedieť, že je potrebné si umývať ruky a starať sa o čistotu tela.

          Vedieť, kedy je potrebné navštíviť lekára, ako sa správať pri návšteve u lekára a v lekárni.


PIATOK 7.12.2018

MAT  s. 71 cv. 3, 0 - počítanie príkladov na sčítanie a odčítanie do 10, porovnávanie, kreslenie obrázka 

          z geometrických tvarov

          s. 72 celá - dokresľovanie geom. tvarov do daného počtu, porovnávanie, počítanie príkladov 

          na sčítanie a odčítanie do 10 - dopĺňanie jedného zo sčítancov, poradové čísla

SJL    Písmená U, u, Ú, ú - čítanie slabík a slov, precvičovanie čítania slov, ktoré obsahujú zatvorenú slabiku, 

          sluchová syntéza zatvorenej slabiky so spoluhláskovou skupinou.

          s. 53 Malá Jula - čítanie textu + čítanie slabík, slov a textu z tabule

          DÚ - naučiť sa čítať text Malá Jula

Písanie - precvičovanie písania U, u, Ú, ú v slabikách a slovách v pripravenom PL (dokončiť za DÚ)


ŠTVRTOK 6.12.2018

SJL    Písmená U, u, Ú, ú - čítanie slabík a slov, precvičovanie čítania slov, ktoré obsahujú zatvorenú slabiku, 

          sluchová syntéza slabiky so spoluhláskovou skupinou.

          s. 52 cv. 2 + čítanie slabík a slov z tabule

          DÚ - naučiť sa čítať slová s. 52 cv. 2

Písanie - nácvik písania malého u, ú v zošite Viem písať 2 s. 5 - celá polstrana (kto nestihol, dokončí za DÚ)

MAT  s. 69 cv. 2, 3, 4, 5 - rozklad čísla 10, porovnávanie, usporadúvanie čísel od najväčšieho po najmenšie 

          a opačne

          s. 70 celá - zapisovanie počtu a porovnávanie, počítanie príkladov na sčítanie a odčítanie do 10


STREDA 5.12.2018

SJL    s. 50 - 51 Písmená S, s - opakovanie a skúšanie čítania slov a textu.

          Písmená U, u, Ú, ú - čítanie slabík a slov.

          s. 52 cv. 1

Písanie - nácvik písania veľkého U, Ú v zošite Viem písať 1 s. 3 - celá polstrana

MAT  s. 68 celá - podľa pokynov, v cv. 3 písanie číslic písmom Comenia Script

          s. 69 cv. 1, 0


UTOROK 4.12.2018

MAT  s. 66 celá - číselný obor 0 - 9, priama a krivá čiara, príklady na sčítanie a odčítanie do 9 - dopĺňanie 

          jedného zo sčítancov, porovnávanie

          s. 67 celá - číselný obor 0 - 10, určovanie počtu geometrických tvarov a zapisovanie číslicami, 

          práca s tabuľkou

SJL    Písmená S, s - čítanie súvislého textu, čítanie slov, ktoré obsahujú zatvorenú slabiku.

          s. 51 - opakovanie textu Samo a cukríky

          s. 51 - čítanie textu Eva mala...

          DÚ - opakovať prvý text, druhý sa naučiť čítať 

         s. 51 cv. 3 vyfarbiť slová, ktoré vieme prečítať

Písanie - nácvik písania malého s v zošite Viem písať 2 s. 6 - celá polstrana (kto nestihol dokončiť,

          dokončí za DÚ)


PONDELOK 3.12.2018

MAT  s. 64 cv. 3, 4, 0

          s. 65 celá

SJL    s. 50 Písmená S, s - pokusné čítanie zatvorenej slabiky v dvojslabičných slovách.

          s. 50 cv. 1, 2 - opakovanie

          s. 51 - rozprávanie o obrázku, čítanie súvislého textu Samo a cukríky

          DÚ - naučiť sa čítať text Samo a cukríky

Písanie - nácvik písania písmena O v zošite Viem písať 1 s. 16 (celá polstrana, okrem slova SOB) - kto nestihol 

          dokončiť, dokončí za DÚ

PVO  s. 14-15  Hmat - koža. Vedieť identifikovať zmysel - hmat a k nemu prislúchajúci zmyslový orgán - kožu.

          Vedieť vysvetliť význam kože pre život človeka. Vedieť, že orgány hmatu sú rozmiestnené po celom tele 

          a v koži a sú zodpovedné za jej citlivosť.


PIATOK 23.11.2018

MAT  s. 63 celá, s. 64 cv. 1 - porovnávanie, sčítanie a odčítanie do 9, dopĺňanie číselných radov, usporadúvanie

          čísel od najväčšieho po najmenšie a opačne, určovanie najväčšieho a najmenšieho čísla a zostavovanie 

          príkladov na odčítanie do 9

          s. 64 cv. 2 - samostatná práca s hodnotením

          DÚ - v malom zošite sčítacie pyramídy a reťazovky

SJL    Písmená O, o, ó - čítanie slov a viet. Práca s textom na tabuli - vyhľadávanie a vyfarbovanie 

          písmen O, o, ó, Hra na robota - delenie slov na slabiky, určovanie počtu slabík a písmen v slovách.

          s. 48 cv. 3 Hra na detektíva

          s. 49 celá - čítanie viet, vyfarbovanie vhodného slova k obrázku

          DÚ - naučiť sa čítať slová s. 48 cv. 3, vety na s. 49 + čítať slová s. 49 cv. 4

Písanie - nácvik písania písmena o v zošite Viem písať 2 s. 8, okrem slov los a pole + v PL

          DÚ - kto nedokončil písanie písmena o a neodovzdal PL, dokončí doma

                - v malom zošite precvičovanie písania slov z už prebraných písmen

Pri písaní dbáme na medzery medzi slabikami a slovami.


ŠTVRTOK 22.11.2018

SJL    s. 47 opakovanie čítania viet a slov

          s. 48 Písmená O, o, ó - čítanie slabík a slov, čítanie slov so zatvorenou slabikou.

          s. 48 cv. 1, 2

Písanie - precvičovanie písania písmen J, j v slabikách a slovách

          - nácvik písania písmena O v zošite Viem písať 1 celá polstrana + v PL

          DÚ - precvičovanie písania písmena O v PL

MAT  s. 62 celá - príklady na odčítanie do 9, kontrolovanie a opravovanie nesprávnych výsledkov

          v príkladoch, dopĺňanie správneho znamienka + alebo -, zapisovanie počtu

          DÚ s. 62 cv. 0 (vajíčková úloha) - podľa zadania


STREDA 21.11.2018

SJL    Čítanie slov a viet z učebnice a z tabule.

          s. 47 - vety pri obrázku, pod čiarou

          s. 47 cv. 4, 5 - podľa pokynov v učebnici

Písanie - nácvik písania písmena j v zošite Viem písať 2 s. 5 + v PL

          DÚ - v zošite Viem písať 2 s. 5 posledné dva riadky v PL riadky vyznačené hviezdičkou

MAT  s. 61 celá - príklady na sčítanie a odčítanie do 9, dokresľovanie do daného počtu, porovnávanie


UTOROK 20.11.2018

MAT  s. 60 celá - zapisovanie počtu bodkami a číslicami, vyfarbovanie ceruziek a zapisovanie poradia, rozklad 

          čísel, príklady na sčítanie a odčítanie do 9

          DÚ - s. 60 cv. 5

SJL    Písmená J, j - čítanie slabík, slov a viet.

          s. 46 cv. 3 - vyfarbovanie písmen, ktoré vieme prečítať

          s. 47 - čítanie čierno-červených viet

Písanie - precvičovanie písania písmena J v pracovnom liste

          DÚ - v pracovnom liste riadky vyznačené hviezdičkou

Pri písaní slabík dbáme na medzery medzi slabikami a slovami.


PONDELOK 19.11.2018

MAT  s. 58 celá - zapisovanie počtu bodkami, porovnávanie, dokresľovanie, aby bolo vždy po 9

          s. 59 celá - zapisovanie počtu bodkami, kreslenie 9-tich rybičiek, písanie číslice 9 a iných, 

          pokračovanie v postupnosti

SJL    Písmená J, j - čítanie slabík a slov, pokusné čítanie slov so zatvorenou slabikou.

          s. 46 cv. 1 , 2

Písanie - nácvik písania písmena J v zošite Viem písať 1 s. 5 celá polstrana (okrem slabiky JU)

          DÚ - precvičovať čítanie slabík a slov s. 46 + na kartičkách (slabiky a slová s písmenom J)

                - precvičovať písanie písmena J vo veľkom zošite s. 12

PVO  s. 13 Čuch - nos, chuť - jazyk. Vedieť identifikovať zmysel - čuch a k nemu prislúchajúci zmyslový 

          orgán - nos. Vedieť identifikovať zmysel - chuť a k nemu prislúchajúci zmyslový orgán - jazyk. 

          Vedieť vysvetliť význam nosa a jazyka pre život človeka.


PIATOK 16.11.2018

MAT  - číselný obor 0 až 9, nácvik písania číslice 9 v zošite Viem písať 1 s. 33

          s. 57 celá - dokresliť, aby bolo vždy 9, vyfarbiť vždy 9, počet zapísať bodkami

          DÚ - v malom zošite rozklad čísel

SJL    Práca s písaným textom - s. 45 

          s. 45 cv. 2 prepísať slová veľkými písmenami písmom Comenia Script

Písanie - precvičovanie písania už prebraných písmen v PL

          DÚ - písanie písmen, slabík a slov v PL (riadky vyznačené hviezdičkou)


ŠTVRTOK 15.11.2018

SJL    Čítanie súvislého textu. Práca s písaným textom.

          s. 43 - opakovanie čítania

          s. 44 cv. 1  - rovnakou farbičkou vyfarbiť kvety so slabikami, ktoré rovnako znejú

Písanie - precvičovanie písania už prebraných písmen v PL

          DÚ - písanie písmen, slabík a slov v PL (riadky vyznačené hviezdičkou)

MAT  s. 56 celá - dopĺňanie číslic, správneho znamienka + alebo -, zapisovanie počtu, 

          počítanie príkladov na sčítanie a odčítanie do 8, porovnávanie


STREDA 14.11.2018

SJL    - čítanie slabík, slov a viet z tabule

          - čítanie súvislého textu s. 43 čierno-zelené vety

          s. 43 cv. 3 čítanie a vyfarbovanie slov

          DÚ - čítať čierno-zelené vety na s. 43, opakovať s. 42 - 43

                 - deti dostali na papieri Sľub prváka - do pondelka naučiť sa naspamäť

MAT  s. 55 celá - vyfarbiť daný počet kruhov, doplniť čísla a vypočítať príklady na sčítanie a odčítanie do 8

           DÚ - v malom zošite príklady na odčítanie do 8

Zajtra písomka - len príklady na odčítanie do 8.


UTOROK 13.11.2018

MAT  s. 54 celá - zapisovanie a porovnávanie počtu, zapisovanie a počítanie príkladov 

          na sčítanie a odčítanie podľa obrázkov

          DÚ - v malom zošite vypracujú iba tí žiaci, ktorí neurobili včera

SJL    Písmená I, i, Í, í - čítanie súvislého textu, sluchová syntéza zatvorenej slabiky.

          s. 42 cv. 2 Hra na detektíva, s. 43 čítanie červeno-čiernych viet pod obrázkom

          DÚ - s. 43 čítanie červeno-čiernych viet

Písanie - nácvik písania písmena i, í vo Viem písať 2 s. 3

          DÚ - precvičovanie písania písmena i v zošite Viem písať 2 s. 3 posledné dva riadky

                + precvičovanie písania písmen v malom zošite


PONDELOK 12.11.2018

MAT  s. 52 cv. 4

          - nácvik písania číslice 8 na tabuli + v zošite Viem písať 1 s. 32 (3 riadky)

          s. 53 celá - odhadovanie počtu, porovnávanie, rozklad čísel, číselný rad

          DÚ - precvičovanie písania číslice 8 s. 32 posledné dva riadky

                - v malom zošite príklady na sčítanie a odčítanie do 7

Zajtra bude písomka - len príklady na sčítanie do 7.

SJL    s. 40-41 opakovanie čítania

          s. 41 cv. 3 vyfarbiť slová, ktoré vieme prečítať

          s. 42 Písmená I, i, Í, í - čítanie slabík a slov, sluchová syntéza zatvorenej slabiky

          s. 42 cv. 1, 2 - Hra na robota, Hra na detektíva

Písanie - nácvik písania veľkého I v zošite Viem písať 1 s. 2 prvé tri riadky

          DÚ - v zošite Viem písať 1 s. 2 posledné dva riadky

PVO  s. 12 Sluch - ucho. Vedieť identifikovať zmysel - sluch a k nemu prislúchajúci zmyslový orgán - ucho.

          Vedieť vysvetliť význam ucha pre život človeka a zásady starostlivosti o sluch.


PIATOK 9.11.2018

MAT  - matematická rozcvička na tabuli - príklady na sčítanie a odčítanie do 7, rozklad čísel

          s. 49 cv. 4, s. 51 celá, s. 52 cv. 1, 2, 0 - podľa pokynov

SJL    s. 40 - 41 L, l - opakovanie čítania

          - čítanie slov po slabikách z tabule

          s. 41 cv. 3 - čítanie slov po slabikách

          DÚ - precvičovať čítanie na s. 40 - 41

Písanie - precvičovanie písania malého e na tabuli

          DÚ - vo veľkom zošite s. 8 a 9 písanie L, l po dva riadky

          (iné písmená nepísať, len to, čo je poznačené)

          Malé zošity z písania a matematiky sú v škole, deti ich dostanú v pondelok.


ŠTVRTOK 8.11.2018

SJL    s. 40, 41 - opakovanie čítania slabík, slov a viet + slabiky a slová na tabuli

          s. 41 - čítanie textu TATO LÁME...

          - dúhové písmeno L, l, precvičovanie písania písmena l na tabuli

          DÚ s. 40, 41 DOMA OPAKOVAŤ ČÍTANIE L, l - SLABIKY, SLOVÁ, VETY !

                s. 41 - čítanie zeleno-čiernych viet po slabikách s pomocou rodičov

MAT  s. 49 cv. 1, 2, 3, 0 - podľa pokynov

          s. 50 celá - podľa pokynov

HUV  - pieseň Kováč kuje, mechy duje


STREDA 7.11.2018

SJL    s. 40 Písmená L, l - čítanie súvislého textu, sluchová syntéza zatvorenej slabiky

          s. 40 cv. 2 Hra na detektíva, spájanie slabík do slov

          s. 41 - rozprávanie o obrázku, čítanie viet pod obrázkom po slabikách

Písanie - nácvik písania veľkého L v zošite Viem písať 1 s. 8 (po LUK) a nácvik písania 

          malého l v zošite Viem písať 2 s. 3

          DÚ - v zošite Viem písať 2 posledné tri riadky

MAT  s. 48 cv. 4, 5, 0 - usporiadať čísla od najmenšieho po najväčšie, nakresliť menej 

          rýb ako 7, zapísať a porovnať, príklady na sčítanie a odčítanie do 7


UTOROK 6.11.2018

MAT  s. 47 celá - zapísať počet číslicou, dokresliť, aby bolo sedem a zapísať počet, príklady na sčítanie a odčítanie 

          do 7, postupnosť čísel

          s. 48 cv. 1, 2, 3 - doplniť číselný rad, porovnať, zapísať počet a porovnať


PONDELOK 5.11.2018

MAT  s. 46 celá - počet zapísať bodkami, nakresliť 7 zámkov, písanie číslice 7, pokračovať v postupnosti

SJL    s. 39 - opakovanie celej strany + text na tabuli

          s. 40 Písmená L, l - čítanie slabík a slov, rozprávanie o obrázku

          s. 40 cv. 1 - pomenovať obrázky, povedať slová po slabikách, vyfarbiť okienko so správnou slabikou

Písanie - v zošite Viem písať 2 s. 2 - nácvik písania malého e

          DÚ - Viem písať 2 s. 2 - riadky vyznačené zelenou hviezdičkou + veľký zošit s. 6

PVO  s. 11 Zrak - oko. Vedieť identifikovať zmysel - zrak a k nemu prislúchajúci zmyslový orgán - oko.

          Vedieť vysvestliť význam oka pre život človeka a zásady starostlivosti o zrak.

           

PIATOK 26.10.2018

MAT  s. 44 celá - určiť počet geom. tvarov, zapísať, porovnať, príklady na sčítanie a odčítanie do 6

          s. 45 celá - číslica 7, dokresliť počet predmetov, aby ich bolo spolu 7, zapísať poradie

          DÚ - precvičovať písanie číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7

                 - precvičovať počítanie príkladov na sčítanie a odčítanie do 7, rozklad čísel, počítanie čísel 

                 vzostupne a zostupne

SJL    s. 39 - čítanie viet s čierno-zelenými slabikami aspoň 3x (po slabikách - komu to pôjde, tak prečíta 

          plynule celé slová)

          s. 39. cv. 3 - prečítať po slabikách, potom spojiť slabiky a prečítať celé slovo

                            - vyfarbiť slová, ktoré vieme prečítať

          DÚ - čítanie celej strany 39

                - precvičovanie písania písmen, ktoré sme doteraz preberali (A, a, á, M, m, E)


ŠTVRTOK 25.10.2018

SJL    s. 39 Písmená E, e, é - čítanie slov a viet.

          - vymýšľanie slov začínajúcich sa na hlásku E, e, a tiež slov, v ktorých sa 

          nachádza hláska e - Hra na robota (slabikovanie)

          - čítanie slabík a slov, v ktorých sa nachádza písmeno E, e, é (na tabuli)

          - rozprávanie o obrázku, čítanie viet pod obrázkom po slabikách

Písanie - v zošite Viem písať 1 s. 1 - nácvik písania veľkého E 

          DÚ - v zošite Viem písať 1 s. 1 - riadky označené zelenou hviezdičkou 

          (posledné 3 riadky) + v malom zošite

MAT  s. 43 cv. 3 - počet kamienkov vo vrecúšku alebo počet bodiek v štvorčeku 

          zapísať číslicou, príklady vypočítať

          - nácvik písania číslice 7 v zošite Viem písať 1 s. 32

          DÚ - precvičovanie písania číslice 7 v zošite Viem písať 1 s. 32 - posledné 

          3 riadky + v malom zošite rozklad čísel


STREDA 24.10.2018

SJL    s. 38 Písmená E, e, é - čítanie slabík a slov (aj na tabuli). Hra na postreh.       

          s. 38 cv. 1 pomenovať obrázky, vyslabikovať ako robot, prvé dve písmená napísať 

          do rámčekov

          s. 38. cv. 2 - prečítať slabiky, rovnako znejúce slabiky vyfarbiť rovnakou farbou

Písanie - kto nemal v zošite Viem písať 2 s. 1 dokončené a, dokončí za DÚ 

          (poznačené zelenou hviezdičkou).

          DÚ - v malom zošite precvičiť predpísané písmená

MAT  - písali sme písomku (žiaci, ktorí neboli v škole, budú písať, keď prídu)

          s. 42 celá - číslica 0, pokračovať v postupnosti

          s. 43 cv. 1 - kamienky vyjadrujúce rovnaký počet vyfarbiť rovnakou farbou

          s. 43 cv. 2 - na kamienky doplniť bodky, počet zapísať číslami

          s. 43 cv. 0 - vypočítať príklady

V piatok potrebujeme na VYV hnedú vlnu (takú, akou sa pletú svetríky).


UTOROK 23.10.2018

MAT  s. 41 celá - zapísať počet bodkami aj číslami, dokresliť daný počet koláčov, 

          doplniť znamienka >, < alebo =

          - nácvik písania číslice 0

          DÚ - v malom zošite

Zajtra bude písomka - sčítanie a odčítanie do 6, porovnávanie, dopĺňanie číselného radu, rozklad čísel.

SJL    - písmená M, m - práca s textom na tabuli

          - nácvik písania malého m

          DÚ v zošite Viem písať 2 s. 1 - písanie malého m (len riadky vyznačené zelenou 

          hviezdičkou).

          Malé zošity z písania ostali v škole.


PONDELOK 22.10.2018

MAT  s. 40 cv. 4, 5 - rozklad čísel

        s. 40 cv. 0 - vymyslieť úlohy k obrázku

          - príklady na sčítanie a odčítanie do 6, porovnávanie čísel - práca na tabuli

SJL    - čítanie slabík, slov, viet - práca na tabuli

Písanie - nácvik písania veľkého M na prefotenom papieri, 

          v zošite Viem písať 1 - veľké M, vybodkované M a prvý riadok (viac nie)

          DÚ - precvičovanie veľkého M na prefotenom papieri

PVO  s. 10 Zmysly človeka - rozprávanie o zmysloch človeka

          - vedieť pomenovať 5 základných zmyslov človeka a im prislúchajúce zmyslové 

          orgány 


PIATOK 19.10.2018

MAT  s. 38 cv. 4 pokračovať v postupnosti

          s. 39 celá - poradové čísla, počítanie čísel vzostupne a zostupne, príklady 

          na sčítanie a odčítanie, kreslenie jedným ťahom

          s. 40 cv. 1, 2, 3 - dolniť poradie čísel

          V zošite Viem písať 1 s. 31 - číslice 5 a 6 (dokončiť riadky vyznačené červenou 

          bodkou).

SJL    - spájanie slabík do slov, čítanie slov, čítanie viet - práca na tabuli

Písanie - precvičovanie písania malého a, á

Poprosím rodičov, aby aj doma s deťmi aktívne precvičovali správne písanie písmen

a číslic písmom Comenia Script podľa písaniek Comenia Script 1 a 2, ktoré sme už 

doteraz prebrali. Ďakujem.


ŠTVRTOK 18.10.2018

MAT  - nácvik písania číslice 6 

          s. 38 cv. 1, 2, 3, 0

        DÚ - precvičovanie písania číslice 6 na prefotenom papieri (riadky vyznačené 

          červenou bodkou)

SJL    s. 37 čítanie slov po slabikách, čítanie prvých viet

          s. 37 cv. 3 - rovnako znejúce slová vyfarbiť rovnakou farbou

Písanie - nácvik písania malého a, á na prefotenom papieri,

          v zošite Viem písať 2 s. 1 - malé a, á

          DÚ - precvičovanie písania malého a, á na prefotenom papieri (riadky 

          vyznačené červenou bodkou)


STREDA 17.10.2018

SJL    s. 36 cv. 2 hra na detektíva

          s. 37 - čítanie prvých viet

Písanie zajtra dostanú deti aj druhý zošit Viem písať 2, aby sme naraz preberali písanie 

          veľkých aj malých písmen abecedy

          DÚ - v malom zošite precvičovať písanie písmena A

MAT  s. 37 celá - sčítanie a odčítanie do 5, dopĺňanie znamienok + a -, porovnávanie čísel, 

          dopĺňanie číselného radu

          V zošite Viem písať 1 s. 30 - číslice 3 a 4 (dokončiť riadky vyznačené červenou bodkou)

          DÚ - v malom zošite príklady na sčítanie a odčítanie


UTOROK 16.10.2018

MAT  s. 36 cv. 1, 2sčítanie a odčítanie do 5, výsledky zapísať bodkami

          s. 36 cv. 3 - vypočítať a výsledky zapísať číslicou

          DÚ s. 36 cv. 0 - vyfarbiť, určiť počet geometrických tvarov a porovnať

          V zošite Viem písať 1 s. 29 - číslice 1 a 2 (dokončiť riadky vyznačené červenou 

          bodkou).

SJL    s. 36 Písmená M, m - čítanie slabík, čítanie prvých slov

          s. 36 cv. 1 - vedieť správne označiť minimálne slabiku ma

Písanie: v zošite Viem písať 1 s. 1 - písmeno A (dokončiť za DÚ)


PONDELOK 15.10.2018

MAT  s. 34 cv. 1, 2, 4 

          s. 35 celá - rozklady čísel

SJL    s. 35 - opakovanie celej strany. Hádanky s písmenom A. Písmená A, a, Á, á. 

          Pokusné čítanie slov. 

Písanie - nácvik písania písmena A. DÚ - precvičovať písanie písmena A písmom Comenia Script.

PVO  s. 8 Moja rodina - vedieť určiť členov rodiny vo vzťahu k sebe, vedieť, akú funkciu plnia členovia 

          rodiny, vedieť prejaviť úctu k rodičom, starým rodičom

          DÚ s. 9 cv. 3 - vytvoriť rodostrom svojej rodiny, nalepiť do prázdnych miest na strome fotografie 

          členov rodiny alebo ich nakresliť + podľa zadania 3. a, b dole


PIATOK 12.10.2018

MAT  s. 33 celá - príklady na sčítanie a odčítanie do 4, porovnávanie čísel

SJL    - práca v pripravenom PL, vyhľadávanie a vyfarbovanie písmena A, a, Á, á

Kreslím tvary - kvetina, motýľ (47-48), DÚ s. 49


ŠTVRTOK 11.10.2018

SJL   - precvičovanie učiva, práca v PL, práca s vystrihnutými kartičkami

Kreslím tvary - srdce, strom, plot, dáždnik (kto nedokončil dáždnik - za DÚ)

MAT s. 31 cv. 3 - písanie číslice 4 písmom Comenia Script

          s. 32 celá + práca v pripravených PL

HUpieseň Bola babka


STREDA 10.10.2018

MAT  s. 29 - písanie číslice smom Comenia Script, s. 29 cv. 0

          s. 31 cv. 1, 2, 4

          Nácvik písania číslice 4 písmom Comenia Script.

          DÚ - PL s nácvikom písania číslice 4.

SJL    Práca v pracovnom liste: hra na robota - slabikovanie slov, určovanie prvej slabiky v slove 

          a vyfarbenie správnej slabiky.

Kreslím tvary - šaty, pavučina, dom - strecha


UTOROK 9.10.2018

MAT  s. 29 cv. 1, 2, 4

          s. 30 - celá

          Nácvik písania číslice 3 písmom Comenia Script.

          DÚ - PL s nácvikom písania číslice 3.

SJL    - dnes sme s učebnicou nepracovali

Zajtra šlabikár nepotrebujeme, budeme pracovať v PL.

Kreslím tvary - šálka, had a vlny na mori (kto nedokončil vlny - dokončí za DÚ)


PONDELOK 8.10.2018 

MAT  s. 27 cv. 3 - písanie číslice 2 písmom Comenia Script, s. 27 cv. 0

           s28 celápočet geometrických tvarov zapísať už číslicami 1 a 2 (nie bodkami)

                           - písanie znamienka plus (+)

                           - úlohy na sčítanie

SJL    s. 35 cv. 3, 4, 5 Písmená A, a, Á, á. Pokusné čítanie slov.

          s. 35 cv. 3 - naučiť sa čítať: jahody a maliny,...

          s. 35 cv. 4 - pred písmená A zapísať písmená v takomto poradí: M, S, L, K, T, D, V, B, P, H

                            - prečítať písmená, spojiť do slabiky: M A = MA, S A = SA,...

         s. 35 cv. 5 - spojiť písmená do slabiky - prečítať slabiku, spojiť ďalšie dve písmená do slabiky 

                               prečítať slabiku, prečítať obidve slabiky a nakoniec spojiť obidve slabiky do slova -

                               prečítať celé slovo: M A = MA  M A = MA               L A = LA  T A = TA

                                                                          MA             MA                        LA            TA

                                                                                 MAMA                                     LATA

          s. 35 Naučiť sa čítať celú stranu tak, ako sme to čítali v škole.

Kreslím tvary - mesiac, snehuliak, slimák (kto nedokončil slimáka - dokončí za DÚ)

PVO  s. 7 Cesta do školy - vedieť pomenovať významné orientačné body v blízkosti školy. 

          Používať pojmy: kde, tu, tam, vpravo, vľavo, hore, dole, vpredu, vzadu. Vedieť povedať 

          zjednodušenú adresu školy a adresu svojho bydliska.


PIATOK 5.10.2018

MAT  s. 25 cv. 3, 0 - písanie číslice 1 písmom Comenia Script

          s. 26 celá - dopísať chýbajúcu číslicu 1, nakresliť predmet, na ktorom je napísaná číslica 1

          s. 27 cv. 1, 2, 4 - podľa pokynov

          DÚ - PL s nácvikom písania číslice 2 písmom Comenia Script

SJL    s. 34 cv. 1, 2  Písmená A, a, á - poznávanie a čítanie malých tlačených písmen.

Kreslím tvary - mrak, krhlička, kaktus - dokončiť za DÚ

V pondelok doniesť kartičky so slabikami.


ŠTVRTOK 4.10.2018

SJL    s. 32, 33 - čítanie otvorených slabík a prvých slov

Kreslím tvary - lukostrelec, traktor, hrebeň, tričko - dokončiť za DÚ

MAT  s. 25 cv. 1, 2, 4 - podľa pokynov

          DÚ - PL (pracovný list) s nácvikom písania číslice 1 písmom Comenia Script


STREDA 3.10.2018

SJL    s. 32 cv. 1 - spájanie hlások do slabík, pokusné čítanie otvorených slabík a prvých slov

          s. 33 cv. 2 - spájanie hlások do slabík, čítanie slabík a prvých slov (všetci, okrem 5-tich žiakov,  

          boli individuálne vyskúšaní, a musím napísať, že im to šlo celkom pekne)

          DÚ - precvičovať spájanie hlások do slabík, pokúšať sa čítať slabiky a prvé slová

Kreslím tvary - hviezdy, okná, stena - kto nestihol, dokončí za DÚ

MAT  s. 24 cv. 1, 2, 3 - určovanie počtu do 6, porovnávanie znamienkami < , > , =

          DÚ s. 24 - vypracovať úlohy za čiarou


UTOROK 2.10.2018

MAT  s. 23 cv. 1 - geometrické tvary, určovanie počtu

          DÚ s. 23 cv. 0 - zapísať počet bodkami a porovnať

SJL    s. 31 cv. 3, 4, 5 - pokusné čítanie prvých slov, poznávanie veľkých písmen (s využitím 

         nápovedných obrázkov)

Kreslím tvary - margarétky a čertíci


PONDELOK 1.10.2018

MAT  s. 22 cv. 1, 2, 3 - geometrické tvary

          DÚ s. 22 cv. 0 - dokresli obrázok

SJL    s. 30 cv. 1, 2 - pokusné čítanie slabík a slov, iba po slabikách

Kreslím tvary - rybka a strecha

PVO  s. 6 Moja trieda - vedieť porozprávať o obrázku, pomenovať predmety, ktoré sa

          v triede nachádzajú, používať slová: vpravo, vľavo, hore, pod,...