Učivo a domáce úlohy


STREDA 17.10.2018

SJL     s. 36 cv. 2 hra na detektíva

            s. 37  - čítanie prvých viet

Písanie - zajtra dostanú deti aj druhý zošit Viem Písať 2, aby sme naraz preberali písanie 

            veľkých aj malých písmen abecedy

            DÚ - v malom zošite precvičovať písanie písmena A

MAT    s. 37 celá - sčítanie a odčítanie do 5, dopĺňanie znamienok + a -, porovnávanie čísel, 

            dopĺňanie číselného radu

            V zošite Viem písať 1 s. 30 - číslice 3 a 4 (dokončiť riadky vyznačené červenou bodkou)

            DÚ - v malom zošite príklady na sčítanie a odčítanie


UTOROK 16.10.2018

MAT    s. 36 cv. 1, 2 - sčítanie a odčítanie do 5, výsledky zapísať bodkami

            s. 36 cv. 3 - vypočítať a výsledky zapísať číslicou

            DÚ s. 36 cv. 0 - vyfarbiť, určiť počet geometrických tvarov a porovnať

            V zošite Viem písať 1 s. 29 - číslice 1 a 2 (dokončiť riadky vyznačené červenou 

            bodkou).

SJL      s. 36 Písmená M, m - čítanie slabík, čítanie prvých slov

            s. 36 cv. 1 - vedieť správne označiť minimálne slabiku ma

Písanie: v zošite Viem Písať 1 s. 1 - písmeno A (dokončiť za DÚ)


PONDELOK 15.10.2018

MAT    s. 34 cv. 1, 2, 4 

            s. 35 celá - rozklady čísel

SJL      s. 35 - opakovanie celej strany. Hádanky s písmenom A. Písmená A, a, Á, á. 

            Pokusné čítanie slov. 

Písanie - nácvik písania písmena A. DÚ - precvičovať písanie písmena A písmom Comenia Script.

PVO    s. 8 Moja rodina - vedieť určiť členov rodiny vo vzťahu k sebe, vedieť, akú funkciu plnia členovia 

            rodiny, vedieť prejaviť úctu k rodičom, starým rodičom

            DÚ s. 9 cv. 3 - vytvoriť rodostrom svojej rodiny, nalepiť do prázdnych miest na strome fotografie 

            členov rodiny alebo ich nakresliť + podľa zadania 3. a, b dole


PIATOK 12.10.2018

MAT    s. 33 celá - príklady na sčítanie a odčítanie do 4, porovnávanie čísel

SJL     - práca v pripravenom PL, vyhľadávanie a vyfarbovanie písmena A, a, Á, á

Kreslím tvary - kvetina, motýľ (47-48), DÚ s. 49


ŠTVRTOK 11.10.2018

SJL     - precvičovanie učiva, práca v PL, práca s vystrihnutými kartičkami

Kreslím tvary - srdce, strom, plot, dáždnik (kto nedokončil dáždnik - za DÚ)

MAT   s. 31 cv. 3 - písanie číslice 4 písmom Comenia Script

             s. 32 celá + práca v pripravených PL

HUV   - pieseň Bola babka


STREDA 10.10.2018

MAT    s. 29 - písanie číslice 3 písmom Comenia Script, s. 29 cv. 0

            s. 31 cv. 1, 2, 4

            Nácvik písania číslice 4 písmom Comenia Script.

           DÚ - PL s nácvikom písania číslice 4.

SJL     Práca v pracovnom liste: hra na robota - slabikovanie slov, určovanie prvej slabiky slove 

           a vyfarbenie správnej slabiky.

Kreslím tvary - šaty, pavučina, dom - strecha


UTOROK 9.10.2018

MAT   s. 29 cv. 1, 2, 4

           s. 30 - celá

           Nácvik písania číslice 3 písmom Comenia Script.

           DÚ - PL s nácvikom písania číslice 3.

SJL     - dnes sme s učebnicou nepracovali

           Zajtra šlabikár nepotrebujeme, budeme pracovať v PL.

Kreslím tvary - šálka, had a vlny na mori (kto nedokončil vlny - dokončí za DÚ)


PONDELOK 8.10.2018 

MAT    s. 27 cv. 3 - písanie číslice 2 písmom Comenia Script, s. 27 cv. 0

            s. 28 celá - počet geometrických tvarov zapísať už číslicami 1 a 2 (nie bodkami)

                           - písanie znamienka plus (+)

                           - úlohy na sčítanie

SJL     s. 35 cv. 3, 4, 5 Písmená A, a, Á, á. Pokusné čítanie slov.

           s. 35 cv. 3 - naučiť sa čítať: jahody a maliny,...

           s. 35 cv. 4 -  pred písmená A zapísať písmená v takomto poradí: M, S, L, K, T, D, V, B, P, H

                            - prečítať písmená, spojiť do slabiky: M A = MA, S A = SA,...

           s. 35 cv. 5 - spojiť písmená do slabiky - prečítať slabiku, spojiť ďalšie dve písmená do slabiky 

                               prečítať slabiku, prečítať obidve slabiky a nakoniec spojiť obidve slabiky do slova -

                               prečítať celé slovo: M A = MA  M A = MA               L A = LA  T A = TA

                                                                          MA             MA                        LA            TA

                                                                                 MAMA                                     LATA

           s. 35 Naučiť sa čítať celú stranu tak, ako sme to čítali v škole.

Kreslím tvary - mesiac, snehuliak, slimák (kto nedokončil slimáka - dokončí za DÚ)

PVO   s. 7 Cesta do školy


PIATOK 5.10.2018

MAT   s. 25 cv. 3, 0 - písanie číslice 1 písmom Comenia Script

           s. 26 celá - dopísať chýbajúcu číslicu 1, nakresliť predmet, na ktorom je napísaná číslica 1

           s. 27 cv. 1, 2, 4 - 

           DÚ - PL s nácvikom písania číslice 2 písmom Comenia Script

SJL     s. 34 cv. 1, 2  Písmená A, a, á - poznávanie a čítanie malých tlačených písmen.

Kreslím tvary - mrak, krhlička, kaktus - dokončiť za DÚ

V pondelok doniesť kartičky so slabikami.


ŠTVRTOK 4.10.2018

SJL    s. 32, 33 - čítanie otvorených slabík a prvých slov

Kreslím tvary - lukostrelec, traktor, hrebeň, tričko - dokončiť za DÚ

MAT   s. 25 cv. 1, 2, 4 - 

           DÚ - PL (pracovný list) s nácvikom písania číslice 1 písmom Comenia Script


STREDA 3.10.2018

SJL     s. 32 cv. 1 - spájanie hlások do slabík, pokusné čítanie otvorených slabík a prvých slov

           s. 33 cv. 2 - spájanie hlások do slabík, čítanie slabík a prvých slov (všetci, okrem 5-tich žiakov,  

           boli individuálne vyskúšaní, a musím napísať, že im to šlo celkom pekne)

           DÚ - precvičovať spájanie hlások do slabík, pokúšať sa čítať slabiky a prvé slová

Kreslím tvary - hviezdy, okná, stena - kto nestihol, dokončí za DÚ

MAT   s. 24 cv. 1, 2, 3 - určovanie počtu do 6, porovnávanie znamienkami < , > , =

           DÚ s. 24 - vypracovať úlohy za čiarou


UTOROK 2.10.2018

MAT   s. 23 cv. 1 - geometrické tvary, určovanie počtu

           DÚ s. 23 cv. 0 - zapísať počet bodkami a porovnať

SJL     s. 31 cv. 3, 4, 5 - pokusné čítanie prvých slov, poznávanie veľkých písmen (s využitím 

           nápovedných obrázkov)

Kreslím tvary - margarétky a čertíci


PONDELOK 1.10.2018

MAT   s. 22 cv. 1, 2, 3 - geometrické tvary

           DÚ s. 22 cv. 0 - dokresli obrázok

SJL     s. 30 cv. 1, 2 - pokusné čítanie slabík a slov, iba po slabikách

Kreslím tvary - rybka a strecha

PVO   s. 6 Moja trieda - vedieť porozprávať o obrázku, pomenovať predmety, ktoré 

           v triede nachádzajú, používať slová: vpravo, vľavo, hore, pod,...